Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/08-01/135
Urudžbeni broj:513-07-21-01/08-2
Zagreb, 05.12.2008
Obracun pdv-a prilikom isporuka sendvica kojima je protekao rok valjanosti

Primili smo upit društva „A“ d.o.o. za usluge i trgovinu, koje proizvodi, distribuira i prodaje sendviče, u vezi s obračunavanjem poreza na dodanu vrijednost prilikom isporuke sendviča kojima je protekao rok valjanosti stočnoj farmi za ishranu stoke. Na postavljeni upit o osnovici za obračun i plaćanje poreza na dodanu vrijednost, odnosno obračunava li se porez na dodanu vrijednost na iznos naknade iskazane na računu za isporuku sendviča kojima je protekao rok valjanosti ili na nabavnu vrijednost sendviča koja predstavlja cijenu proizvodnje, odgovaramo u nastavku.

Porez na dodanu vrijednost plaća se, prema članku 2. stavak 1. točka 1a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 47/95 do 76/07), na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

Prema članku 8. stavak 1. Zakona i članku 51. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 60/96 do 34/08) osnovica poreza na dodanu vrijednost je naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra i obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost.

Ako se sendviči kojima je protekao rok valjanosti više ne prodaju kao sendviči komadno nego na kilograme kao smjesa za ishranu stoke, tada se ne radi o prodaji sendviča, već o novom proizvodu obzirom da se mijenja njihova prvotna namjena prehrane ljudi u prehranu stoke. U tom slučaju radi se o isporuci stočne smjese oporezivoj u smislu članka 2. stavak 1. Zakona, a na iznos naknade sukladno članku 8. stavak 1. Zakona obračunava se porez na dodanu vrijednost po stopi 22%.

Napominjemo da porezni obveznik – isporučitelj stočne hrane mora na zahtjev poreznog nadzora biti u mogućnosti pružiti dokumentaciju i dokaze da je utvrđeni broj komada sendviča kojima je protekao rok trajanja pretvoren u odgovarajući broj kilograma stočne hrane.

Molimo da o navedenome obavijestite podnositelja upita.

 

 

 

 

Povratak na prethodnu stranicu