Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-01/07-01/814
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 06.06.2007
Obračun pdv-a na naknadu za rad sudskih vještaka

U svom dopisu navodite da je u članku 20. Pravilnika o stalnim sudskim vještacima (Narodne novine, broj 21/98), propisano da sudski vještak za obavljeno vještačenje ima pravo na nagradu koja se utvrđuje prema posebnom cjeniku stalnih sudskih vještaka koji je sastavni dio ovoga Pravilnika. Nagrada za rad sudskih vještaka određuje se u bodovima, a vrijednost boda je 2,00 kune bruto. Obzirom na navedeno postavljate pitanje je li u vrijednost boda od 2,00 kune uračunat porez na dodanu vrijednost ili se porez mora obračunati na vrijednost boda.

 

Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.

 

Prema članku 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05), porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje obavi poduzetnik baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

 

Osnovicu poreza na dodanu vrijednost prema odredbi članka 8. stavak 1. Zakona, čini naknada za isporučena dobra ili obavljane usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra i obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost.

 

U slučaju kada se ostvaruje bruto naknada, odnosno naknada u koju je već uključen porez na dodanu vrijednost, primjenjuje se načelo bruto metode, što znači da se iz ukupno naplaćenog iznosa, primjenom preračunane stope 18,0328% odnosno stope 9,0909% utvrđuje porezna obveza, što je propisano člankom 57. stavak 3. do 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05).

 

Obzirom da usluge stalnih sudskih vještaka podliježu oporezivanju po stopi 22%, te daje vrijednost boda 2,00 kune bruto, što znači da je porez na dodanu vrijednost već uključen, prilikom obračuna poreza na dodanu vrijednost na vrijednost boda od 2,00 kune primjenjuje se preračunana stopa poreza na dodanu vrijednost 18,0328%.

 

Povratak na prethodnu stranicu