Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-20/05-01/92
Urudžbeni broj:513-07 -21-01/06-2
Zagreb, 08.03.2006
Oporezivanje prometa nekretnina

Porezni obveznik „A“ d.o.o postavio je upit koliki porez treba platiti državi kod prijenosa nekretnina. U upitu navode da je Ugovorom o ustupanju stvari „A“ d.o.o unijela u vlasništvo tvrtke „B“ d.o.o kuću za odmor i građevinsko zemljište. Osnivač tvrtke „B“ d.o.o. austrijski državljanin „C“ želi nekretninu prenijeti u privatno vlasništvo pa ga zanima porez koji se treba platiti. Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo.

Prema članku 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj: 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 48/04, 82/04 i 90/05) porez na dodanu vrijednost plaća se, između ostalog, na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba, novoizgrađenih građevina, oprema i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu.

Prema članku 11. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj: 60/96, 113/97, 7/99, 112/99, 119/99, 44/00,63/00, 80/00, 109/00, 54/01, 58/03, 198/03, 55/04, 77/04 i 153/05) ako društvo unosi imovinu u drugo društvo, radi se o oporezivoj isporuci.

Člankom 12. stavkom 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00, 127/00 i 153/02) propisano je da kada se nekretnine unose u trgovačko društvo kao osnivački ulog ili povećanje temeljnog kapitala, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, ne plaća se porez na promet nekretnina.

Prema navedenom, unos imovine jednog trgovačkog društva u drugo društvo predstavlja isporuke dobara koje podliježu oporezivanju PDV-om prema odredbi citiranog članka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 11. stavka 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. U navedenom slučaju, kada porezni obveznik „A“ d.o.o. na temelju Ugovora o ustupanju stvari predaje, trgovačkom društvu „B“ d.o.o. novoizgrađenu nekretninu temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala, radi se o isporuci dobara za koju postoji i naknada obzirom da isporučitelj za isporuku dobara dobiva udio u trgovačkom društvu. Ako se unos dobara sastoji od unosa novoizgrađene nekretnine na građevinsku vrijednost, prema članku 51. stavak 14. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, isporučitelj obračunava porez na dodanu vrijednost , a primatelj dobara prema odredbi članka 12. Zakona o porezu na promet nekretnina oslobođen je od plaćanja poreza na promet nekretnina na vrijednost zemljišta i naknade za komunalne uređenje zemljišta ako se nekretnina unosi u trgovačko društvo kao osnivački ulog ili povećanje temeljnog kapitala.

Glede dijela upita koji se odnosi na stjecanje nekretnine od strane osnivača strane osobe napominjemo da strane osobe mogu stjecati vlasništvo nekretnina na području Republike Hrvatske na način propisan odredbama članka 354. do 358. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01). Strane osobe mogu, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno pod uvjetom uzajamnosti, stjecati vlasništvo nekretnina na području Republike Hrvatske, ako suglasnost za to dade ministar vanjskih poslova republike Hrvatske, po prethodno pribavljenom mišljenju ministra pravosuđa Republike Hrvatske, također ako zakonom nije drugačije određeno. Prema članku 357. stavak 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ako je za stjecanje prava vlasništva nekretnina potrebna suglasnost ministra vanjskih poslova, pravni posao kojem je cilj stjecanje toga prava vlasništva ne proizvodi pravni učinak bez suglasnosti nadležnog ministra. O davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva odlučuje nadležni ministar na zahtjev strane osobe koja namjerava steći vlasništvo određene nekretnine. Zahtjevu za dobivanje suglasnosti, između ostalog, prilaže se i pravna osnova stjecanja vlasništva (kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, ugovor o uzdržavanju ili sl).

Prema članku 11. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ako član društva, izuzima dobra iz društva, takvo izuzimanje smatra se oporezivom isporukom.

Ako član društva izuzima dobro iz društva radi se o oporezivoj isporuci prema odredbi citiranog članka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 11. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. Stoga ako se radi o novosagrađenoj nekretnini koju član društva izuzima, društvo isporučitelja obračunava porez na dodanu vrijednost, uz napomenu da ako je stjecatelj strana osoba ista mora ishoditi potrebnu suglasnost za stjecanje nekretnina na području Republike Hrvatske te je obveznik pripadajućeg poreza na promet nekretnina prema članku 4. Zakona o porezu na promet nekretnina.

S odgovorom upoznajte podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu