Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-01/06-01/1024
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 24.11.2006
Obveza upisa u sustav pdv-a

Društvo 'A' d.o.o., pravna je osoba registrirana za obavljanje djelatnosti stalnog smještaja starijih i nemoćnih osoba izvan vlastite obitelji, stoga postavlja pitanje je li obvezno upisati se u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost ili se na njega može primijeniti porezno oslobođenje propisano člankom 11. stavak 1. točka 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05). Upitu je priloženo i Odobrenje Grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo, rad i socijalnu skrb klasa: UP/I-550-01705-07/12, ur.broj: 2551-11-03/7-02-2 od 3. siječnja 2006. godine, prema kojem društvo 'A' d.o.o. ispunjava uvjete glede prostora, opreme, stručnih i drugih djelatnika za obavljanje djelatnosti smještaja starijih i nemoćnih osoba izvan obitelji.

 

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

 

Prema odredbi članka 2. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05) na isporuke dobara i usluga koje obavi poduzetnik u okviru svoje gospodarske ili poduzetničke djelatnosti u tuzemstvu uz naknadu plaća se porez na dodanu vrijednost.

 

Poduzetnikom se prema članku 2. stavak 3. Zakona i članka 29. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05) smatra pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda. Osoba koja ispunjava sva tri uvjeta istodobno, poduzetnik je u smislu odredbi Zakona o porez na dodanu vrijednost.

 

Plaćanja poreza na dodanu vrijednost prema članku 11. stavak 1. točka 6. i članku 62. Pravilnika oslobođene su usluge i isporuke dobara što ih obavljaju ustanove socijalne skrbi u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad tih ustanova.

 

Shodno navedenim odredbama prilikom oporezivanja društva 'A' d.o.o. ne može se primijeniti oslobođenje iz članka 11. stavak 1. točka 6. Zakona, obzirom da društvo 'A' d.o.o. nije ustanova socijalne skrbi koja obavlja djelatnosti prema posebnim propisima, nego je trgovačko društvo koje obavlja samostalnu djelatnost i poduzetnik je u smislu odredbe članka 2. stavak 3. Zakona.

 

Stoga, ako društvo 'A' d.o.o. u tekućoj godini ostvari vrijednost oporezivih isporuka dobara ili usluga iz članka 2. Zakona u iznosu većem od 85.000,00 kuna postaje obveznikom poreza na dodanu vrijednost od 1. siječnja iduće godine, i obvezno je upisati se u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost prema odredbama članka 40. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

 

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu