Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:500-01/06-01/32
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-3
Zagreb, 19.06.2006
Obveza obračunavanja i plaćanja pdv-a pri isporuci i fakturiranju ortopedskih i drugih pomagala
Hrvatski zavod "A" (u daljnjem tekstu zavod "A") , obratio nam se s upitom o obvezi obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri isporuci i fakturiranju ortopedskih i drugih pomagala od strane specijaliziranih prodavaonica na malo lijekova i medicinskih proizvoda. Navode da zavod "A" sklapa ugovor sa poduzećem "B" koje je zadovoljilo uvjete iz javnog nadmetanja za isporuku ortopedskih i drugih pomagala. Navedenim ugovorom se utvrđuje da će poduzeće "C" temeljem ugovora o trgovačkom zastupanju sa poduzećem "B" isporučivati ortopedska i druga pomagala osiguranicima zavoda "A" u ime i za račun poduzeća "B". Poduzeće "B" ispostavlja zavodu "A" račune za ortopedska i druga pomagala koja je poduzeće "C" isporučilo osiguranicima zavoda "A". Zavod "A" postavlja pitanje je li takvo postupanje u suprotnosti s odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Člankom 2. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br. 47/95 do 90/05), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu.

Člankom 4. stavak 1. i 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br.60/96 do 153/05), propisano je da poduzetnik koji obavlja isporuku u vlastito ime i za vlastiti račun, obračunava i plaća porez na punu naknadu isto kao komisionar koji nastupa u vlastito ime, a za tuđi račun. Kada komisionar isporuči dobro, u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost nastaju dvije isporuke i to prva isporuka od komisionara kupcu i druga isporuka od komitenta komisionaru. Komisionar je obvezan nakon isporuke dobara obavijestiti komitenta.

Zakon o obveznim odnosima ("Narodne novine", br. 35/05), uređuje odnose između ugovornih stranaka kod ugovora o komisiji, zastupanju ili posredovanju. Člankom 785. Zakona o obveznim odnosima, propisano je da se ugovorom o komisiji obvezuje komisionar da za naknadu-proviziju obavi poslove u svoje ime i za račun komitenta.

Prema navedenom, ako se radi o poduzetniku koji nastupa u tuđe ime i za tuđi račun-posredniku i zastupniku, tad je člankom 4. stavak 3. i 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, propisano da se obračunava i plaća porez na pripadajuću proviziju, a poduzetnik-posrednik i zastupnik kod usluge posredovanja odnosno zastupanja mora navesti naziv tvrtke za koju posreduje-zastupa.

Sukladno navedenom, Zakon o porezu na dodanu vrijednost propisuje, zavisno od ugovornih odnosa, na koji će se način u određenom pravnom poslu obračunavati i plaćati porez na dodanu vrijednost.

Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu