Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/05-01/263
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 10.11.2005
Obračunavanje i plaćanje PDV-a
Navedenim dopisom obratili ste nam se radi mišljenja o obračunavanju i plaćanju poreza na dodanu vrijednost u slučaju kad poduzetnik koji se bavi prodajom polugotovih pekarskih proizvoda daje na korištenje peći za pečenje tih proizvoda, a preuzimatelj odnosno korisnik peći dužan je platiti polog za korištenje peći bez prava na otkup i po prestanku važenja ugovora mora peći vratiti. Peći ostaju u vlasništvu poduzetnika koji ih daje na korištenje i za njih obračunava trošak amortizacije, a prema ugovoru je obvezan bez naknade otklanjati kvarove i održavati peći za vrijeme trajanja ugovora. Na pitanje da li se na iznos navedenog pologa zaračunava porez na dodanu vrijednost odgovaramo u nastavku.
Prema članku 2. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br. 47/95 do 90/05), porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.
Prema odredbi članka 8. stavak 1. Zakona, osnovica poreza na dodanu vrijednost je naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra i obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost. U poreznu osnovicu ulazi i sve ono što neka druga osoba, a ne primatelj dobara ili usluga, treba dati ili platiti poduzetniku za isporučena dobra ili obavljene usluge. U poreznu osnovicu ne ulaze iznosi koje poduzetnik zaračuna, primi ili izda u ime i za račun druge osobe.
Sukladno navedenom, kada predavatelj daje preuzimatelju na korištenje peći za pečenje polugotovih pekarskih proizvoda, riječ je o najmu peći koje služe za obavljanje gospodarske djelatnosti, pa je osnovica za obračun poreza na dodanu vrijednost polog odnosno naknada koju je najmoprimatelj uplatio najmodavcu.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu