Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/05-01/305
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 12.12.2005
Obveza obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost na usluge odlaganja komunalnog otpada
Komunalno poduzeće "A" d.o.o. iz Nove Gradiške, obratilo nam se s upitom o obvezi obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost na usluge odlaganja komunalnog otpada, opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda. U cijeni su sadržani i iznosi za financiranje gradnje objekata i uređaja pripadajuće komunalne infrastrukture. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Odredbama članka 2. stavka 1.točka l a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br. 47/95 do 90/05), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.
U članku 8. stavak 1. Zakona, propisano je da je osnovica poreza na dodanu vrijednost naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra i obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost. U poreznu osnovicu ne ulaze iznosi koje poduzetnik zaračuna, primi ili izda u ime i za račun druge osobe, što se smatra prolaznim stavkama u smislu članka 51. stavak 1O. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br.60/96 do 77/04-ispravak).
Prema odredbama članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", br. 26/03-pročišć. tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), cijena komunalne usluge može sadržavati i iznos za održavanje i financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području ili za potrebe jedinice lokalne samouprave na kojemu se isporučuje komunalna usluga sukladno s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Taj se iznos u računu za isporučenu komunalnu uslugu iskazuje posebno i sredstva se doznačuju u proračun jedinice lokalne samouprave, a mogu se upotrebljavati isključivo za te namjene.
Prema navedenom, ako komunalno poduzeće u računu za pruženu komunalnu uslugu zasebno iskazuje iznos za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno odredbama iz članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu i ako taj iznos komunalno poduzeće naplaćuje u ime i za račun jedinice lokalne samouprave koja ga knjiži kao prihod, u tom slučaju se radi o prolaznoj stavci prema članku 8. stvaku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i ne podliježe poreznoj obvezi.
Međutim, ako iznos koji komunalno poduzeće iskazuje u računu za pruženu uslugu čini prihod komunalnog poduzeća, tada taj iznos podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu