Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/05-01/128
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 05.05.2005
Porez na dodanu vrijednost na vlastitu potošnju
U svezi s vašim odgovorima na upite je li poduzetnik dužan na 30% vrijednosti amortizacije automobila obračunati porez na dodanu vrijednost, kad se radi o rabljenom automobilu koji je poduzetnik-porezni obveznik kupio od građanina ili poduzetnika koji nije obveznik poreza na dodanu vrijednost i na koji je platio 5% posebnog poreza na promet te u slučaju izuzimanja takvog automobila od strane fizičke osobe-poduzetnika iz svog poduzeća kao npr. kod trajnog prestanka obavljanja djelatnosti, suglasni smo s vašim mišljenjem da u navedenim slučajevima ne postoji obveza obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Prema odredbi članka 2. stavak 1. točka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 47/95 do 82/04) i članka 23. stavak 1., 2. i 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 60/96 do 55/04), vlastita potrošnja obuhvaća izuzimanje dobara ili korištenje usluga od strane poduzetnika iz njegove gospodarske djelatnosti za privatne potrebe te stvaranje rashoda po osnovi reprezentacije i korištenja osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz. Ovi izdaci podliježu porezu na dodanu vrijednost kao vlastita potrošnja kod poduzetnika-poreznog obveznika koji je pri nabavi dobara i usluga za ove potrebe, ostvario pravo na odbitak pretporeza.
Budući da se u vašem slučaju radi o poduzetniku- obvezniku porez na dodanu vrijednost koji pri nabavi autombila nije ostvario pravo na odbitak pretporeza, nema obveze obračunavanja poreza pri korištenju odnosno izuzimanju automobila za vlastitu potošnju.
Povratak na prethodnu stranicu