Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-01/04-01/331
Urudžbeni broj:513-07/01-04-2
Zagreb, 16.03.2004
Oslobođenje od plaćanja PDV-a prilikom uvoza opreme
Društvo "A" d.o.o., namjerava uvesti novu opremu kojom bi se zamijenila tehnološki dotrajala oprema i proširila proizvodnja, stoga su uputili zahtjev za oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost prilikom uvoza opreme.
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
Članak 2. stavak 1. točka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) propisuje da se porez na dodanu vrijednost plaća na uvoz dobara u tuzemstvo pri čemu se pod uvozom razumijeva i unos i prijam i drugi oblici uvoza dobara.
Obveznik poreza na dodanu vrijednost u smislu č1anka 6. stavak 1. točka 2. Zakona je uvoznik iz članka 2. ovoga Zakona.
Pri uvozu dobara kako je propisano člankom 7. stavak 5. Zakona porezna obveza nastaje danom nastanka carinskog duga. Porez obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi carinski postupak zajedno s obračunom i naplatom carinskog duga, prema propisima i obračunu o naplati carinskog duga.
U skladu s odredbama članka 20. stavak 2. Zakona, porez koji je obračunala i naplatila carinarnica prema članku 7. stavak 5. Zakona, poduzetnik koji je uvezao opremu ima pravo odbiti kao pretporez od porezne obveze u tom obračunskom razdoblju kada je porez naplaćen.
Ministarstvo financija mimo zakonskih odredbi nema mogućnosti za oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu