Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/02-01/363
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 11.10.2002
Porezno-priznati gubitk pri utvrđivanju obveze poreza na dodanu vrijednost
Društvo "A", koje se bavi maloprodajom kućnih ljubimaca, hrane, pribora i opreme za kućne ljubimce, postavilo nam je pitanje o porezno-priznatom gubitku pri utvrđivanju obveze poreza na dodanu vrijednost kada se radi o uginuću životinja tj. primjenjuje li se dopušteni godišnji postotak za kalo, rasip, lom i kvar kao i za svu ostalu robu te ako se primjenjuje koliki postotak?
Naše je mišljenje:
Prema odredbi članka 25. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01) manjkovi dobara kod poreznog obveznika za koje se ne tereti odgovorna osoba, smatraju se vlastitom potrošnjem te u smislu odredbe članka 2. stavak 1. točka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00) podliježu obvezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osim manjkova nastalih zbog kala, rastepa, loma i kvara, a najviše do visine utvrđene odlukom Gospodarske odnosno Obrtničke komore kao i manjkova dobara nastalih djelovanjem više sile.
Visina porezno priznatog kala, rastepa, loma i kvara u maloprodaji propisana je Pravilnikom o dopuštenom manjku s naslova kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini ("Narodne novine", broj 57/98 i 81/02). Budući da Pravilnikom nije posebno propisan postotak dopuštenog kala, rastepa, kvara i loma za žive životinje, primjenjuje se postotak propisan za ostalu nespomenutu robu.
Ako se radi o manjkovima zbog kala, rastepa, loma i kvara iznad visine utvrđene Pravilnikom o dopuštenom manjku s naslova kala, rastepa, kvara i loma u trgovini, oni se mogu priznati, ako je pri utvrđivanju činjeničnog stanja prisutan djelatnik Porezne uprave kako je to propisano odredbom članka 25. stavak 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.
Povratak na prethodnu stranicu