Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/10-01/272
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 21.12.2010
Mjesto oporezivanja usluge zastupništva

 

Društvo „A“ d.d. , (u daljnjem tekstu: Društvo) kao zastupnik obratilo nam se u vezi oporezivanja porezom na dodanu vrijednost usluge zastupništva inozemne zrakoplovne tvrtke kao nalogodavca. Upitu je priložen Ugovor o trgovačkom zastupanju u putničkom prijevozu, kojim su utvrđene sve usluge koje obavlja Društvo za inozemnu zrakoplovnu tvrtku. Prema članku II. navedenog Ugovora poslovi zastupnika su između ostalog unapređenje odnosa s vlastima, službenim i neslužbenim tijelima, tiskom i javnošću što obuhvaća komunikaciju i pregovore, prikupljanje i prosljeđivanje svih relevantnih podataka vezano za propise, poreze, statistike i slično, osiguravanje, o vlastitom trošku, ureda s opremom i zaposlenikom, obavljanje svih aktivnosti vezano za prodaju i marketing u ime inozemne zrakoplovne tvrtke, obavljanje svih poslova u vezi marketinga, promidžbe, odabir certificiranih putničkih agenata i slično. Za poslove zastupanja Društvu prema odredbi članka VII. Ugovora pripada 3% provizije od prihoda od prodaje zračnog prijevoza na području “B“, odnosno 3.500,00 Eura mjesečno, ovisno o tome koji je iznos veći. Inozemna zrakoplovna tvrtka odvojeno će Društvu platiti troškove posebne promidžbe ili oglašavanja, te troškove uslijed distribucije promidžbenog materijala, ako se ti materijali ne distribuiraju s materijalima Društva zastupnika što je utvrđeno člankom VII. Točka 4.2. Ugovora.

Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje podliježe li usluga zastupanja oporezivanju porezom na dodanu vrijednost.

 

         U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

         Porez na dodanu vrijednost plaća se prema odredbi članka 2. stavak 1. točka 1a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 94/09, u daljnjem tekstu: Zakon), na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnošću.

 

         Odredbom članka 5. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 149/09, u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da poduzetnik koji nastupa u tuđe ime i za tuđi račun – posrednik i zastupnik, obračunava i plaća porez na pripadajuću mu proviziju.

 

Da bi se odredilo oporezuje li se uslugu s elementom inozemnosti prema odredbama hrvatskoga Zakona o porezu na dodanu vrijednost potrebno je prema odredbama članka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, odrediti mjesto oporezivanja takve usluge.

 

Člankom 5. stavak 3. Zakona propisano je da se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poduzeća koje usluge obavlja ili mjesto gdje se usluge stalno obavljaju. Ako uslugu obavi poslovna jedinica, onda se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto sjedišta poslovne jedinice.

 

Od ovoga općeg načela, propisani su izuzeci u članku 5. stavci 4. do 6. Zakona, pa se mjestom obavljanja usluge smatra dionica puta na kojoj se obavlja prijevoz, ako se prijevoz ne obavlja samo u tuzemstvu, tada se ovaj Zakon primjenjuje samo na dio usluge koji otpada na tuzemstvo, što je propisano člankom 5. stavak 4. točka 2. Zakona. Mjestom obavlja posredničke usluge prema odredbi članka 5. stavak 4. točka 4. Zakona smatra se mjesto isporuke dobra ili obavljene usluge za koju je obavljeno posredovanje.

 

Odredbom članka 33. stavak 5. Pravilnika među ostalim je propisano da se kod prekograničnog pomorskog, riječnog i zračnog prijevoza putnika ne utvrđuje dionica puta u tuzemstvu.

 

Prema navedenom za usluge posredovanja odnosno zastupanja pri prodaji zrakoplovnih karata inozemne zrakoplovne tvrtke za prekogranični prijevoz ne utvrđuje se mjesto oporezivanja usluge u tuzemstvu, stoga se na naknadu za posredovanje pri prodaji zrakoplovnih karata za međunarodni prijevoz ne obračunava porez na dodanu vrijednost u skladu s odredbom članka 5. stavak 4. točka 4. Zakona i članka 33. stavak 5. Pravilnika.

 

Obzirom da uz prodaju karata porezni obveznik obavlja inozemnoj zrakoplovnoj tvrtki i druge usluge, među ostalim promidžbene usluge, napominjemo da se mjestom obavljanja promidžbenih usluga, uključujući i usluge posredovanja u tim uslugama smatra mjesto gdje je sjedište poduzeća primatelja, što je propisano člankom 5. stavak 6. točka 2. Zakona, a u vezi s odredbom članka 5. stavak 5. Zakona. Stoga tuzemni porezni obveznik nije obvezan obračunati porez na dodanu vrijednost na promidžbenu uslugu koju obavlja inozemnoj zrakoplovnoj tvrtki, obzirom da se promidžbene usluge oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja.

 

Nadalje napominjemo, ako tuzemni porezni obveznik obavlja inozemnoj zrakoplovnoj tvrtki i usluge savjetovanja koje se oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja što je propisano odredbom članka 5. stavak 6. točka 3. Zakona, a u vezi s odredbom članka 5. stavak 5. Zakona, tada usluga savjetovanja ne podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost jer je sjedište poduzeća primatelja usluge u inozemstvu.

 

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu