Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/10-01/269
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 03.12.2010
Obračun pdv-a na usluge ugradnje i na ugrađene rezervne dijelove u automobil

 

Porezni obveznik „A“ d.o.o., postavio nam je upit treba li obračunati porez na dodanu vrijednost na usluge ugradnje i na ugrađene rezervne dijelove u automobil tijekom trajanja jamstvenog roka koju tuzemni porezni obveznik zaračunava inozemnom poreznom obvezniku proizvođaču automobila iz Rusije.

 

         U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

         Porez na dodanu vrijednost plaća se prema odredbi članka 2. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 94/09, u daljnjem tekstu: Zakon), na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnošću.

 

Člankom 5. stavak 3. Zakona propisano je da se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poduzeća koje usluge obavlja ili mjesto gdje se usluge stalno obavljaju. Ako uslugu obavi poslovna jedinica, onda se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto sjedišta poslovne jedinice.

 

Od ovoga općeg načela, propisani su izuzeci u članku 5. stavci 4. do 6. Zakona, pa se mjestom obavljanja usluga smatra mjesto gdje je usluga stvarno obavljena kada se radi o uslugama koje se obavljaju na pokretnim fizičkim dobrima, uslugama stručnoga mišljenja, procjeni i ocjeni tih dobara što je propisano člankom 5. stavak 4. točka 3c. Zakona.

 

         Ako isporučitelj u jamstvenom roku zamijeni isporučeno dobro drugim istovrsnim dobrom, iste ili približno iste kakvoće i vrijednosti, ta isporuka nije oporeziva u smislu članka 15. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 149/09).

 

         U slučaju da kupac od prodavatelja odnosno proizvođača zahtijeva popravak ili zamjenu stvari u jamstvenom roku, tada se isporuka odnosno zamjena rezervnih dijelova u jamstvenom roku koju obavi prodavatelj odnosno proizvođač svom kupcu ne smatra oporezivom isporukom prema članku 15. stavak 3. Pravilnika, i to se može primijeniti u odnosu između osobe koja je jamčila za isporuku i kupca.

 

         Međutim, usluga ugradnje i ugrađeni rezervni dijelovi u jamstvenom roku koju tuzemni porezni obveznik obavi inozemnom poreznom obvezniku, smatra se isporukom obavljenom temeljem ugovornog odnosa između tuzemnog poreznog obveznika i inozemnog poreznog obveznika proizvođača automobila, pa obavljenu isporuku u jamstvenom roku tuzemni porezni obveznik zaračunava inozemnom poreznom obvezniku proizvođaču automobila, a od kupca ništa ne naplaćuje.

 

Stoga kada tuzemni porezni obveznik kao serviser ispostavlja račun inozemnom poreznom obvezniku proizvođaču automobila za obavljenu uslugu popravka odnosno isporuku rezervnih dijelova u jamstvenom roku obračunava porez na dodanu vrijednost po stopi 23%, obzirom da je mjesto oporezivanja usluge popravka automobila tamo gdje je usluga stvarno obavljena što je propisano člankom 5. stavak 4. točka 3c. Zakona, pa tuzemni porezni obveznik u ovom slučaju nije obavio isporuku u jamstvenom roku temeljem ugovornog odnosa o isporuci dobra kupcu, već temeljem ugovornog odnosa sa inozemnim poreznim obveznikom proizvođačem automobila.

 

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu