Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/02-01/511
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 20.01.2003
Obračunavanje pdv-a za usluge ustupanja i korištenja autorskih prava od strane inozemnih fizičkih osoba koji ne ispostavljaju račun
Društvo "A" Zagreb, postavilo nam je pitanje jesu li obvezni obračunati porez na dodanu vrijednost za usluge ustupanja i korištenja autorskih prava od strane inozemnih fizičkih osoba koji ne ispostavljaju račun. Drugo pitanje odnosi se na obvezu plaćanja poreza na dodanu vrijednost na usluge predavanja koje inozemni građani obavljaju u Republici Hrvatskoj. U nastavku dajemo odgovor.
1. Obavljanje usluga s inozemstvom oporezuje se prema članku 5. stavak 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/2000). Kada se radi o uslugama iz članka 5. stavak 6. Zakona, propisano je da se oporezuju prema mjestu primatelja usluge. Između ostalog, u članku 5. stavak. 6. točka 1. Zakona, propisano je da se prijenos, ustupanje i korištenje autorskih prava, patenata, licencija, zaštitnog znakovlja i sličnih prava te odricanje od tih prava, porez na dodanu vrijednost plaća prema mjestu primatelja usluge.
Članak 19. stavak 2. Zakona, propisuje da je domaći poduzetnik obvezan obračunati i platiti porez na dodanu vrijednost kada mu inozemni poduzetnik obavi uslugu na način i u rokovima propisanim Zakonom.
Odredbama članka 110. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/01), propisano je da poduzetnik koji koristi usluge inozemnog poduzetnika i plati porez prema članku 19. stavku 2. Zakona, ima pravo taj porez odbiti kao pretporez ako su ispunjeni uvjeti iz članka 20. Zakona. Prema stavku 2. članka 110. Pravilnika, za pravo na odbitak pretporeza plaćenog prema članku 19. stavak 2. Zakona, potrebno je ispuniti sljedeće uvjete: 1. račun mora izdati poduzetnik koji ima sjedište u inozemstvu, 2. porez mora biti plaćen na propisani uplatni račun i 3. tuzemni poduzetnik mora na računu zabilježiti iznos obračunanog i plaćenog poreza.
Ako inozemni poduzetnik (građanin) nije ispostavio domaćem poduzetniku račun, napominjemo da se računom za potrebe oporezivanja, prema odredbama članka 80. stavak 1. i 2. Pravilnika, smatra i svaka isprava kojom se obračunava isporuka bez obzira u kojem obliku i pod kojim nazivom je izdana. Računom u smislu odredbi Zakona i Pravilnika smatraju se i isprave u kojima isporuke dobara ili usluga zaračunava primatelj isporuke dobra ili usluge ako su obje strane suglasne da se obračun napravi na taj način.
Prema tome u predmetnom slučaju tuzemni poduzetnik je obvezan temeljem odredbe članka 19. stavak 2. Zakona, obračunati i uplatiti porez na dodanu vrijednost na usluge koje mu je obavio poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu.
2. Kad je riječ o uslugama nastavnog (edukativnog) programa i kad ih obavlja inozemni poduzetnik za domaćeg naručitelja u tuzemstvu, tada podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost prema članku 5. stavak 4. točka 3a. Zakona. Navedenim odredbama Zakona, propisano je da se mjestom oporezivanja nastavnih usluga smatra mjesto gdje je usluga stvarno obavljena, pa sukladno odredbi članka 19. Zakona, domaći poduzetnik je obvezan obračunati i platiti porez na dodanu vrijednost.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu