Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-01/02-01/1091
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 30.12.2002
Porez na dodanu vrijednost na poštanske usuge iz međunarodnog obračuna
U svezi s vašim zahtjevom za tumačenjem članka 73c. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01) vezano za usluge koje Hrvatska pošta d.d. kao javni poštanski operator Republike Hrvatske zaračunava stranim operatorima, očitujemo se u nastavku.
U skladu s odredbom članka 5. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), u slučaju kada se radi o poštanskim uslugama koje hrvatski poduzetnik obavlja stranom poduzetniku ili obrnuto, mjestom oporezivanja poštanskih usluga smatra se mjesto sjedišta poduzeća koje obavlja uslugu, budući da ove usluge nisu posebno navedene u izuzecima od općeg načela u stavcima 4., 5. i 6. članka 5. Zakona.
Prema tome, poštanske usluge koje jedan hrvatski operator obavi inozemnom operatoru načelno se oporezuju prema odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost, po stopi od 22%.
Međutim, prema priloženoj dokumentaciji Hrvatska pošta d.d. kao javni poštanski operator Republike Hrvatske dio svog poslovanja obavlja sa stranim poštanskim upravama i operatorima temeljem Konvencije Svjetske poštanske udruge i odgovarajućih pravilnika kao mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska postala strankom na temelju pristupa (akcesije) od 20. srpnja 1992. godine.
Prema tumačenju Svjetske poštanske unije - UPI) (Universal Postal Union) od 10. srpnja 2002. godine, porezi na međunarodne poštanske usluge obračunavaju se samo u odnosu na međunarodne poštanske usluge zaračunate korisnicima u toj zemlji, a ne zaračunavaju se temeljem odredbi članka 48. do 51. Konvencije Svjetske poštanske udruge na međunarodne poštanske usluge između međusobno priznatih operatora koji zaračunavaju tzv. terminalne naknade.
Međunarodni ugovor u smislu odredbe članka 140. Ustava Republike Hrvatske, koji je sklopljen, potvrđen i objavljen u skladu s odredbama Ustava, a koji je na snazi, čini dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske i po pravnoj snazi je nadređen domaćem zakonodavstvu. U skladu s navedenim, na poštanske usluge koje hrvatski operator zaračunava inozemnim operatorima, temeljem propisa Svjetske poštanske unije koji imaju snagu međunarodnih ugovora koji obvezuju Republiku Hrvatsku i čije su odredbe po pravnoj snazi nadređene odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ne zaračunava se porez na dodanu vrijednost.
U tom smislu, odredbom članka 73c. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, je propisana obveza da nadležno državno tijelo (Ministarstvo pomorstva, prometa i veza) tu činjenicu potvrdi izdavanjem odgovarajuće potvrde.
Povratak na prethodnu stranicu