Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/02-01/360
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 09.10.2002
Obveza plaćanja PDV-a na usluge inozemnih poduzetnika
U svezi s upitom društva "A" koji ste nam proslijedili vašim pismom klasa: 410-01/02-01/1186 od 18. rujna 2002. godine, očitujemo se u nastavku.
Društvo "A" se između ostalog bavi i prijenosom televizijskog signala za potrebe NOVE TV. Prema ugovoru s poduzećem "B" koje posjeduje prava za satelitski prijenos na satelitu AMOS l, društvo je unajmilo tzv. satelitski "link" tj. jedan segment prijenosa satelitskog signala. Istu situaciju imaju i prema ugovoru o davanju usluge prijenosa meteoroloških podataka za vremensku prognozu koju dobivaju od poduzeća "C" iz SAD-a. Postavljaju pitanje jesu li obvezni platiti PDV-e na usluge inozemnih poduzetnika?
Naše je mišljenje:
Na temelju podataka iz upita, smatramo da je unajmljivanje jednog segmenta prijenosa televizijskog signala telekomunikacijska usluga.
Prema odredbi članka 3. točka 44. Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine", broj 76/99 do 109/01), telekomunikacijske usluge su usluge prijenosa, odašiljanja ili prijama znakova, signala, pisanog teksta, slika, govora i zvukova ili priopćenja bilo koje prirode, koje se pružaju žičnim, svjetlosnim, bežičnim ili drugim elektromagnetskim sustavom, uključujući i omogućavanje uporabe tih sustava kao cjeline ili djelomično davanjem u najam, podnajam ili na drugi način.
Budući da se radi o usluzi s elementom inozemnosti, potrebno je najprije u skladu s odredbom članka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), odrediti mjesto oporezivanja usluge.
Telekomunikacijske usluge nisu navedene kao izuzetak u stavcima 4., 5. i 6. članka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost te se mjestom oporezivanja prema odredbi članka 5. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, razumijeva sjedište poduzeća koje obavlja usluge ili mjesto gdje se usluge stalno obavljaju.
Sjedište poduzeća koje je obavilo usluge je u inozemstvu te je i mjesto oporezivanja ove usluge u inozemstvu. To znači da hrvatski porezni obveznik kojem je navedenu uslugu obavio inozemni poduzetnik nema obvezu obračunati i uplatiti porez na tu uslugu.
Isto se odnosi i na usluge prijenosa meteoroloških podataka koje im pruža poduzeće iz SAD-a, ako se radi o uslugama satelitskog prijenosa podataka, što se ne može u cijelosti razabrati iz upita.
Povratak na prethodnu stranicu