Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/02-01/318
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 25.04.2002
Obveza obračuna poreza na dodanu vrijednost na usluge administrativnog, pravnog i savjetodavnog karaktera
Na vaše predmetno pismo, u kojem postavljate pitanje je li domaći poduzetnik obvezan obračunati porez na dodanu vrijednost na usluge administrativnog, pravnog i savjetodavnog karaktera koje pruža fizičkim osobama - građanima Republike Hrvatske i s njima zaključuje ugovor o zaposlenju u inozemstvu kod inozemnog poduzetnika, za što mu inozemni poduzetnik isplaćuje naknadu, u nastavku odgovaramo.
Odredbama članka 5. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 47/95, 164/98, 105/99, 54/00 i 73/00), propisano je da se mjestom obavljanja usluga razumijeva sjedište poduzeća koje obavlja usluge.
Članak 33b Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj, 60/96, do 54/01), podrobnije propisuje da se kod utvrđivanja mjesta obavljanja usluga primjenjuje opće načelo prema kojem je mjesto obavljanja usluge tamo gdje je sjedište odnosno stalno boravište poduzetnika koji obavlja usluge ako Zakonom nije drugačije određeno.
Prema navodima u pismu razvidno je da domaći poduzetnik radi upućivanja građana na rad u inozemstvo, za te građane (radnike) obavlja u tuzemstvu usluge organiziranja liječničkih pregleda, provjeru i prikupljanje stručnih ovlaštenja, testiranje i provjeru znanja stranih jezika, provjeru putnih isprava (putovnica, viza), nabavu avionskih karata, zaključivanje ugovora o zaposlenju te ovjeravanje tih ugovora u ime inozemnog poduzetnika (poslodavca), što prema odredbama članka 2. stavka 2. Zakona podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost jer su posrijedi usluge koje se oporezuju prema općem načelu mjesta obavljanja usluge prema sjedište poduzetnika koji ih obavlja.
Kad je riječ o posredničkim uslugama, oporezuju se prema mjestu obavljanja usluge za koju je obavljeno posredovanje, što znači da se u ovom slučaju i usluge posredovanja oporezuju porezom na dodanu vrijednost.
Prema tome, domaći poduzetnik koji obavlja navedene i slične usluge u vezi sa zapošljavanjem građana (radnika) u inozemstvu za inozemnog poduzetnika (poslodavca), i kad ih naplaćuje bilo od inozemnog poduzetnika ili od građana podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost.
Odgovor proslijedite podnositelju zahtjeva.

Povratak na prethodnu stranicu