Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/11-01/205
Urudžbeni broj:513-07-21-01/12-2
Zagreb, 01.02.2012
Oporezivanje pdv-om prilikom uvoza optičkih niti iz inozemstva

 

Obratili ste nam se upitom u vezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost prilikom uvoza optičkih niti iz inozemstva. Postavljate pitanje je li tuzemno društvo obvezno platiti porez na dodanu vrijednost prilikom uvoza u slučaju kada u Republici Makedoniji kupi optičke niti. Također, postavljate pitanje o tome pripadaju li optičke niti u kategoriju nekretnine ili se tretiraju kao roba za koju se pri uvozu plaća porez na dodanu vrijednost.

 

U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.

 

Prema odredbama članka 2. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 47/95 do 94/09 - u daljnjem tekstu: Zakon), porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba, novoizgrađenih građevina, opreme i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti te na uvoz dobara u tuzemstvo pri čemu se pod uvozom razumijeva i unos i prijam i drugi oblici uvoza dobara.

 

Člankom 7. stavkom 5. Zakona propisano je da pri uvozu dobara porezna obveza nastaje danom nastanka carinskog duga. Porez obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi carinski postupak zajedno s obračunom i naplatom carinskog duga, prema propisima i obračunu o naplati carinskog duga.

 

Odredbama članka 5. stavka 1. Zakona propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća prema mjestu isporuke dobara ili obavljanja usluga, pri čemu se tuzemstvo (Republika Hrvatska) smatra jednim mjestom isporuke dobara, odnosno obavljanja usluga.

 

Prema odredbama članka 5. stavka 2. Zakona mjestom isporuke dobara razumijeva se mjesto gdje se dobro nalazi u trenutku isporuke ako nije otpremljeno, a ako je dobro otpremljeno tada se smatra da je mjesto isporuke dobra ono mjesto na kojemu se ono nalazilo na početku otpreme. U slučaju dobra koje postavlja isporučitelj ili netko u njegovo ime mjestom isporuke dobara razumijeva se mjesto postavljanja.

 

Odredbama članka 4. stavka 3. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj 69/97, 153/02 i 22/11) propisano je da su nekretnine zemljišta i građevine.

 

         U skladu s navedenim, optičke niti se u smislu poreznih propisa smatraju dobrima, a ne nekretninama te stoga tuzemno društvo mora platiti porez na dodanu vrijednost prilikom uvoza optičkih niti u Republiku Hrvatsku. Napominjemo da tuzemno društvo koje je obveznik poreza na dodanu vrijednost ima pravo na odbitak pretporeza plaćenog pri uvozu uz ispunjenje uvjeta iz članka 20. Zakona i članka 134. Pravilnika.

         Ako se optičke niti koje tuzemno društvo nabavlja u Republici Makedoniji ne uvoze odnosno ne unose na područje Republike Hrvatske tada se radi o isporuci koja ne podliježe oporezivanju prema odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

 

Povratak na prethodnu stranicu