Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-01/11-01/310
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 18.10.2011
Oporezivanje usluga organiziranja koncerata u inozemstvu

Primili smo upit trgovačkog društva „A“ d.o.o. za poslovne usluge u kulturi, umjetnosti i medijima, u vezi oporezivanja usluga organiziranja koncerta u inozemstvu na koji odgovaramo u nastavku.

Sukladno odredbi članka 2. stavak 1. točka 1.a Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 47/95. do 94/09., u daljnjem tekstu: Zakon) porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

Kod oporezivanja usluga s elementom inozemnosti mjesto oporezivanja propisano je odredbama članka 5. Zakona.

Odredbama članka 5. stavka 1. Zakona propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća prema mjestu isporuke dobara ili obavljanja usluga, pri čemu se tuzemstvo (Republika Hrvatska) smatra jednim mjestom isporuke dobara, odnosno obavljanja usluga.

Prema odredbama članka 5. stavak 3. Zakona mjestom obavljanja usluga razumijeva se sjedište poduzeća koje obavlja usluge ili mjesto gdje se usluge stalno obavljaju. Ako uslugu obavi poslovna jedinica, onda se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto sjedišta poslovne jedinice. Ako takvo mjesto ne postoji, tada se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto gdje poduzetnik koji obavlja uslugu ima svoje stalno boravište ili prebivalište.

Iznimno od odredbi članka 5. stavka 3. Zakona, a prema odredbama članka 5. stavak 4. točka 3.a Zakona i članka 33. stavak 6. točka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 149/09. i 89/11., u daljnjem tekstu: Pravilnik) mjestom obavljanja usluga smatra se mjesto gdje je usluga stvarno obavljena kada se radi o umjetničkim (npr. operne, glumačke, pjevačke), znanstvenim (npr. znanstvena predavanja i davanje mišljenja, ali ne i savjetovanja naručitelja), nastavnim (npr. usluge poduke, organiziranje tečajeva), športskim (npr. tenis, ronjenje), zabavnim ili sličnim uslugama (npr. filmske predstave, plesne priredbe) i uslugama njihovog organiziranja.

Stoga, ako je mjesto održavanja koncerta u inozemstvu, tada je mjesto oporezivanja sukladno navedenim odredbama Zakona i Pravilnika tamo gdje je usluga domaćeg umjetnika izvođača stvarno obavljena, odnosno u inozemstvu. Napominjemo da iz upita nije razvidno radi li se o usluzi posredovanja u vezi s umjetničkom uslugom. Međutim, mjesto usluge posredovanja pri obavljanju usluga je tamo gdje je mjesto oporezivanja usluge za koju se posreduje sukladno odredbama članka 5. stavka 4. točki 4. Zakona i članka 33. stavka 7. Pravilnika. Stoga, u slučaju da je mjesto oporezivanja usluge za koju se posreduje u inozemstvu tada je mjesto oporezivanja usluge posredovanja u inozemstvu, bez obzira je li navedena usluga obavljena tuzemnom ili inozemnom poduzetniku i ne podliježe odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Molimo da o navedenome obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu