Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/11-01/122
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 14.09.2011
Određivanje mjesta oporezivanja

 

Gospodin “A“, obratio nam se upitom u vezi određivanja mjesta oporezivanja. Prema navodima u upitu tuzemno društvo namjerava za inozemnu televizijsku kuću obavljati posredovanje u prodaji oglasnog prostora u TV programu koji se emitira u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji i Makedoniji te na web stranici inozemne televizijske kuće na način da bi tuzemno društvo nalazilo potencijalne tuzemne poduzetnike i dogovaralo uvjete i cijene oglašavanja te ugovaralo sponzorske pakete s tim da se ugovor potpisuje između domaćeg kupca oglasnog prostora i inozemne televizijske kuće. U upitu se navodi da tuzemno društvo namjerava za inozemnu televizijsku kuću obavljati savjetovanje vezano za odnose sa kablovskim operaterima u Hrvatskoj te vođenje odjela Affilate-a (obilazak kablovskih operatera i unapređenje prodaje), kao i poslove vođenja pregovora sa partnerima/mogućim partnerima (kablovskim operaterima) u ime i za račun TV kuće odnosno dogovaranje cijena i uvjeta pri prodaji autorskih prava na emitiranje programa u Hrvatskoj. Nadalje, tuzemno društvo namjerava za inozemnu televizijsku kuću obavljati poslove prevođenja TV emisija sa stranog na hrvatski jezik, uređivanja web-a i TV programa, te usluge u vezi odnosa s javnošću za Hrvatsku i održavanja računala i računalne mreže. Postavljeno je pitanje koje su od navedenih usluga oporezive porezom na dodanu vrijednost, a koje su oslobođene prema mjestu primatelja usluga.

 

         Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

 

Kako bi se odredilo oporezuje li se usluga koja je povezana s inozemstvom prema hrvatskom Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, potrebno je prema odredbama članka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 47/95 do 94/09, u daljnjem tekstu: Zakon) odrediti mjesto oporezivanja takve usluge.

 

Prema odredbama članka 5. stavka 3. Zakona mjestom obavljanja usluga razumijeva se sjedište poduzeća koje obavlja usluge ili mjesto gdje se usluge stalno obavljaju. Ako uslugu obavi poslovna jedinica, onda se mjestom obavIjanja usluge smatra mjesto sjedišta poslovne jedinice. Ako takvo mjesto ne postoji, tada se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto gdje poduzetnik koji obavlja uslugu ima svoje stalno boravište ili prebivalište. Od ovog općeg načela propisani su izuzeci u članku 5. stavku 4. do 6. Zakona, kojima se, između ostalog, određuje da se usluge iz stavka 6. istoga članka oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja usluge, kada se te usluge obavljaju s inozemnim poduzetnicima.

 

         Odredbama članka 5. stavka 4. točke 3.c Zakona propisano je da se mjestom obavljanja usluga smatra mjesto gdje je usluga stvarno obavljena kada se radi o uslugama koje se obavljaju na pokretnim fizičkim dobrima, uslugama stručnoga mišljenja, procjeni i ocjeni tih dobara.

Prema odredbama članka 5. stavka 6. točke 1. i 14. Zakona prijenos, ustupanje i korištenje autorskih prava, patenata, licencija, zaštitnog znakovlja i sličnih prava te odricanje od tih prava, uključujući i usluge posredovanja u vezi s tim uslugama oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja usluge.

 

Odredbama članka 5. stavka 6. točke 2. Zakona propisano je da se promidžbene usluge, uključujući i usluge posredovanja u tim uslugama oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja usluge.

 

Prema odredbama članka 5. stavka 6. točke 3. Zakona usluge inženjera, odvjetnika, revizora, računovođa, tumača, prevoditelja i druge slične usluge savjetovanja oporezuju se prema sjedištu poduzeća primatelja usluge.

 

Odredbama članka 5. stavak 6. točka 13. Zakona propisano je da se elektronički obavljene usluge oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja usluge.

 

Prema odredbama članka 33. stavka 8. točke 13. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 149/09 i 89/11, u daljnjem tekstu: Pravilnik) elektronički obavljenim usluga smatra se:

a)     isporuka web sjedišta, udomljavanje web sjedišta, daljinsko održavanje programa i opreme,

b)     isporuka računalnih programa i njihovo ažuriranje,

c)     isporuka slika, tekstova i informacija te osiguravanje pristupa bazama podataka,

d)     isporuka glazbe, filmova i igara, uključujući igre na sreću i kockarske igre,

e)     isporuka raznih emisija i priredbi (političkih, kulturnih, umjetničkih, sportskih, znanstvenih i zabavnih),

f)       obavljanje usluga učenja na daljinu.

Ako poduzetnik koji obavlja usluge i primatelj usluga komuniciraju putem elektroničke pošte, ne smatra se da je obavljena usluga ujedno i elektronički obavljena usluga.

 

Sukladno odredbama članka 19. stavka 2. Zakona domaći poduzetnik obvezan je obračunati i platiti porez na dodanu vrijednost kada mu uslugu obavi inozemni poduzetnik na način i u rokovima propisanim Zakonom, a taj porez ima pravo odbiti kao pretporez uz ispunjenje uvjeta iz članka 20. Zakona i članka 139. Pravilnika.

 

Obzirom na navedeno, ako tuzemni poduzetnik obavlja inozemnom poduzetniku uslugu posredovanja za prodaju oglasnog prostora odnosno promidžbe tuzemnom kupcu, tada se usluga posredovanja oporezuje prema sjedištu poduzeća primatelja usluge, a to je u ovom slučaju inozemstvo, pa se takva usluga ne oporezuje prema odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Kada tuzemni poduzetnik inozemnom poduzetniku obavlja uslugu savjetovanja i prevođenja riječ je o uslugama iz članka 5. stavka 6. točke 3. Zakona, što se oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja usluge, koji je u ovom slučaju u inozemstvu, pa te usluge ne podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost prema odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Što se tiče usluge vođenje odjela Affilate-a, napominjemo da usluga upravljanja nije posebno navedena kao izuzetak prema odredbama članka 5. stavka 4. do 6. Zakona te se stoga smatra da je mjesto oporezivanja te usluge mjesto gdje se nalazi sjedište poduzeća koje obavlja uslugu ili mjesto gdje se usluge stalno obavljaju, kako je propisano odredbom članka 5. stavka 3. Zakona.

Nadalje, ako tuzemni poduzetnik obavlja inozemnom poduzetniku uslugu posredovanja za prijenos, ustupanje i korištenje autorskih prava, patenata, licencija, zaštitnog znakovlja i sličnih prava te odricanje od tih prava tuzemnim kablovskim operaterima, tada se usluga posredovanja oporezuje prema sjedištu poduzeća primatelja usluge, a to je u ovom slučaju inozemstvo, pa takva usluga ne podliježe oporezivanju prema odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Ako tuzemni poduzetnik inozemnom poduzetniku obavlja usluge izrade i održavanja internetske stranice riječ je o elektronički obavljenim uslugama iz članka 5. stavka 6. točke 13. Zakona i članka 33. stavka 8. točke 13. Pravilnika koje se oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja usluge, pa te usluge ne podliježu oporezivanju prema odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Što se tiče usluge uređivanja TV programa, napominjemo da ta usluga nije navedena kao izuzetak prema odredbama članka 5. stavka 4. do 6. Zakona te se stoga smatra da je mjesto oporezivanja te usluge mjesto gdje se nalazi sjedište poduzeća koje obavlja uslugu ili mjesto gdje se usluga stalno obavlja.

Kada tuzemni poduzetnik inozemnom poduzetniku obavlja usluge u vezi odnosa s javnošću riječ je o uslugama iz članka 5. stavka 6. točke 2. Zakona, što se oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja usluge, koji je u ovom slučaju u inozemstvu, pa te usluge ne podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost prema odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Ako tuzemni poduzetnik obavlja inozemnom poduzetniku uslugu održavanja hardvera tada je riječ je o usluzi koja se oporezuje prema odredbama članka 5. stavka 4. točke 3.c Zakona, međutim ako tuzemni poduzetnik obavlja inozemnom poduzetniku uslugu održavanja softvera takve usluge se oporezuju prema odredbama članka 5. stavka 6. točke 13. Zakona i članka 33. stavka 8. točke 13. Pravilnika, te u ovom slučaju ne podliježu oporezivanju prema odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

 

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu