Porez na dodanu vrijednost - Ispostavljanje računa
Broj klase:410-19/10-01/284
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 21.12.2010
Sadržaj računa

Knjigovodstveni servis „A“ d.o.o., obratio nam se s upitom o sadržaju računa, odnosno treba li račun za obavljene primjerice konzultantske, revizorske, računovodstvene, marketinške i slične usluge sadržavati i količinu obavljene usluge.

 

         U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

         Porezni obveznik mora prema članku 15. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 94/09, u daljnjem tekstu: Zakon), ispostaviti račun za isporučena dobra ili obavljene usluge te na računu posebno iskazati porez na dodanu vrijednost.

 

         Člankom 15. stavak 3. Zakona propisano je da račun mora sadržavati ove podatke:

1. mjesto izdavanja, broj i nadnevak,

2. ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj poduzetnika, koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja),

3. ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj poduzetnika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca),

4. količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga,

5. nadnevak isporuke dobara ili obavljenih usluga,

6. iznos naknade (cijene) isporučenih dobara ili obavljenih usluga, razvrstane po poreznoj stopi,

7. iznos poreza razvrstan po poreznoj stopi,

8. zbrojni iznos naknade i poreza.

 

         Prema navedenom, računi trebaju među ostalim sadržavati vrstu i količinu obavljenih usluga. Obzirom da kod nekih usluga nije moguće točno odrediti količinu obavljene usluge, napominjemo da je tada potrebno u računu navesti da se radi o uslugama temeljem određenog ugovora, čime je primjerice obuhvaćen određeni utrošak sati, obavljen određeni broj savjetovanja, podnesen određeni broj podnesaka, održan određeni broj prezentacija i slično.  

 

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu