Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/10-01/731
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-3
Zagreb, 09.11.2010
Oporezivanje naknada za posredovanje u prodaji udjela u investicijskim i mirovinskim fondovima

 

Društvo „A“ d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), obratilo nam se upitom o oporezivanju naknade za posredovanje u prodaji udjela u investicijskim i mirovinskim fondovima. Naime, navodi se da Društvo smatra kako je porezni obveznik koji je uputio pitanje navedeno pod rednim brojem 26. u mišljenju Središnjeg ureda Porezne uprave KLASA: 410-19/10-01/50 od 25. veljače 2010. godine, u vezi s uslugom posredovanja u prodaji udjela u investicijskim fondovima, pogrešno interpretirao uslugu posredovanja u prodaji udjela u investicijskim i mirovinskim fondovima čime ju je opisao kao čistu marketinšku uslugu. Nadalje, navodi se da je, temeljem navedenog, Središnji ured Porezne uprave izdao tumačenje koje nije u skladu sa stvarnom naravi usluge posredovanja koju obavljaju banke, stoga nam je upućena zamolba za očitovanje o tome je li usluga posredovanja banaka u prodaji udjela u investicijskim i mirovinskim fondovima oslobođena plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

 

         Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

 

         Prema odredbama članka 11.a stavak 1. točka f) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 94/09) plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su transakcije, uključujući posredovanje, ali ne i upravljanje i čuvanje, u vezi s dionicama, udjelima u trgovačkim društvima ili udruženjima, obveznicama i drugim vrijednosnim papirima, uz iznimku dokumenata kojima se utvrđuje neko pravo nad dobrima te prava ili vrijednosnih papira kojima se utvrđuju određena prava na nekretninama.

 

         Odredbama članka 81. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 149/09) propisano je da su plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene transakcije, uključujući posredovanje, u vezi s dionicama, udjelima u trgovačkim društvima ili udruženjima, obveznicama, vrijednosnim papirima i drugim financijskim instrumentima prema posebnim propisima, osim dokumenata kojima se utvrđuje neko pravo nad dobrima te prava ili vrijednosnih papira kojima se utvrđuju određena prava na nekretninama.

 

         Oslobođenim transakcijama iz članka 11.a stavak 1. točka f) Zakona smatra se zaprimanje i prijenos naloga u vezi s vrijednosnim papirima i drugim financijskim instrumentima, izvršavanje naloga za račun klijenata, trgovanje za vlastiti račun, usluge provedbe ponude odnosno prodaje vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata sa i bez obveze otkupa, sukladno posebnim propisima koji uređuju to područje, sukladno odredbama članka 81. stavak 2. Pravilnika.

 

         Odredbama članka 81. stavak 3. i 4. Pravilnika propisano je da se oslobođenim transakcijama u smislu članka 11.a stavak 1. točka f) Zakona ne smatra investicijsko savjetovanje i upravljanje portfeljem vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata te njihova pohrana i čuvanje. Također, oslobođenim transakcijama ne smatraju se administrativni poslovi; pravni, računovodstveni, knjigovodstveni poslovi i revizijske usluge; usluge koje se odnose na zakonitost poslovanja; provjera identiteta, istrage u vezi pranja novca i porezne utaje; usluge prikupljanja podataka u svrhu recikliranja novčanica i kovanica; marketing, istraživanje, osmišljavanje i razvoj novih proizvoda te dizajnerske i softverske usluge.

 

         Prema članku 3. stavak 2. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, broj 88/08, 146/08 – ispravak i 74/09) financijski instrumenti su:

a. prenosivi vrijednosni papiri,

b. instrumenti tržišta novca,

c. jedinice u subjektima za zajednička ulaganja,

d. izvedenice.

 

         Prema odredbama članka 11.a stavak 1. točka g) Zakona i članka 82. stavak 1. Pravilnika plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su usluge upravljanja posebnim investicijskim fondovima koje obavljaju društva za upravljanje investicijskim fondovima, u skladu s posebnim propisima. Oslobođenje se odnosi na upravljanje zatvorenim i otvorenim investicijskim fondovima, mirovinskim fondovima te fondovima osnovanim po posebnim propisima.

 

         Odredbama članka 82. stavak 2. Pravilnika propisano je da se uslugama upravljanja iz članka 82. stavak 1. Pravilnika smatra upravljanje imovinom i raspodjelom imovine fonda, upravljanje rizicima i operativnom imovinom, uključujući odabir dionica, kupnju i prodaju udjela u investicijskim fondovima, preliminarne veze s posrednicima i zastupnicima, administrativni poslovi vezani uz upravljanje, zatim poslovi savjetovanja, skrbništvo i administrativni poslovi vezani za udjele u investicijskim fondovima koji se obavljaju fondovima u skladu s propisima koji uređuju poslovanje društva za upravljanje investicijskim fondovima.

 

Uslugama upravljanja iz članka 82. stavak 1. Pravilnika osobito se ne smatra vanjski nadzor fonda, promidžba i upravljanje općim troškovima fonda te razvoj sustava, kao što je planiranje i primjena nove tehnologije, značajnija unaprjeđenja postojećih sustava i održavanje sustava, te usluge koje se odnose na zakonitost poslovanja, sukladno odredbama članka 82. stavak 3. Pravilnika.

 

         Prema navedenom, na naknade za posredovanje u prodaji udjela u investicijskim fondovima ne mogu se primijeniti odredbe članka 11.a stavak 1. točka g) Zakona i članka 82. stavak 1. Pravilnika, već obzirom da su, prema odredbama članka 11.a stavak 1. točka f) Zakona i članka 81. Pravilnika, plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene transakcije, uključujući posredovanje, u vezi s vrijednosnim papirima i drugim financijskim instrumentima prema posebnim propisima, mišljenja smo da se usluge posredovanja u prodaji udjela i dionica u investicijskim fondovima mogu smatrati oslobođenim uslugama iz članka 11.a stavak 1. točka f) Zakona ako se navedeni poslovi obavljaju u skladu s posebnim propisima.

 

         U vezi naknada za posredovanje za učlanjenje u obvezne i dobrovoljne mirovinske fondove, mišljenja smo da se ne radi o posredovanju za prodaju udjela u obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, obzirom da član fonda uplaćuje doprinose koji će se evidentirati na njegovom osobnom računu, te se u tom slučaju ne posreduje za transakcije s vrijednosnim papirima niti drugim financijskim instrumentima. Međutim, ako se usluge posredovanja pribave članstva za sklapanje ugovora o dobrovoljnoj mirovinskoj štednji u dobrovoljnom mirovinskom fondu po svojoj prirodi, a u skladu s posebnim propisima koji uređuju područje financijskih usluga, mogu smatrati uslugama posredovanja u vezi sa štednim računima, tada su te usluge oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost u smislu članka 11.a stavak 1. točka d) Zakona.

 

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu