Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/10-01/399
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 27.10.2010
Oporezivanje usluga u kulturi

 

Primili smo upit Međunarodnog centra „A“ (u daljnjem tekstu: centra “A“), u vezi oporezivanja porezom na dodanu vrijednost usluga u kulturi. Kako se navodi u upitu, centar „A“ je ustanova koja obavlja djelatnosti organizacije lutkarskih, likovnih, glazbenih i plesnih radionica te tečajeva poduke stranih jezika, organizacije koncerata, lutkarskih i kazališnih predstava te obavlja djelatnosti izdavanja i prodaje knjiga. Također centar „A“, je organizator Međunarodnog festivala kazališta lutaka – „B“. U sastavu centara  „A“  djeluje podružnica „C“ koja obavlja djelatnosti izrade replika narodnih nošnji te njihovo iznajmljivanje, kao i djelatnosti restauracije i stručne zaštite originalnih narodnih nošnji. U vezi pitanja jesu li navedene djelatnosti oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost odgovaramo u nastavku.

Porez na dodanu vrijednost plaća se, sukladno odredbi članka 2. stavak 1. točka 1.a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 47/95. do 94/09.), na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba i novoizgrađenih građevina, opreme i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

Poduzetnik, a time i porezni obveznik je, prema odredbama članka 2. stavka 3. i članka 6. stavak 1. točka 1. Zakona, a u vezi s odredbom članka 22. stavka 1. Zakona, svaka pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda, ako je od obavljenih isporuka dobara i usluga iz članka 2. stavka 1. točke 1. Zakona, nakon odbitka vrijednosti isporuka koje su prema članku 11. i 11.a Zakona oslobođene poreza, u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarila vrijednost isporuka veću od 85.000,00 kuna.

Sukladno odredbama članka 11. stavka 1. točke m) Zakona i članka 74. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 149/09.) plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su usluge u kulturi i s njima usko povezane isporuke dobara javnih ustanova u kulturi ili drugih organizacija u kulturi koje se takvima smatraju prema propisima Republike Hrvatske, i to: muzeja, galerija, arhiva, knjižnica, kazališta, orkestara i drugih glazbeno-scenskih te konzervatorskih i restauratorskih ustanova, ustanova za zaštitu spomenika kulture, umjetničkih organizacija i samostalnih umjetnika uz uvjet da djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje tih djelatnosti.

Sukladno odredbi članka 74. stavka 4. Pravilnika uslugama u kulturi i s njima usko povezanim isporukama dobara ne smatraju se usluge i isporuke dobara koje ustanove i druge organizacije za trajnu naobrazbu i kulturu obavljaju kao komercijalne programe (razni tečajevi, radionice i slično).

Stoga, održavanje lutkarskih, glazbenih i plesnih radionica, ako se izvode kao komercijalni programi, ne može se smatrati uslugama usko vezanim uz usluge u kulturi i  oslobođenim plaćanja poreza na dodanu vrijednost u smislu članka 11. stavka 1. točke m) Zakona. Usluga održavanja koncerata i predstava oslobođena je plaćanja poreza na dodanu vrijednost, sukladno odredbama članka 11. stavka 1. točke m) Zakona, kao usluga u kulturi.

Prema odredbama članka 11. stavak 1. točka i) Zakona i članka 71. stavak 2. Pravilnika plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođeno je obrazovanje djece i mladeži, usluge i isporuke dobara predškolskih, osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova te ustanova učeničkog i studentskog standarda, stručno obrazovanje ili prekvalifikacija odraslih, uključujući s time povezane isporuke dobara i obavljanje usluga što ih nude ustanove, tijela s javnim ovlastima kojima je to cilj ili druge organizacije za koje se prema propisima Republike Hrvatske smatra da imaju slične ciljeve. Navedene usluge i isporuke dobara oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost pod uvjetom da se obavljaju prema programima verificiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

 Slijedom navedenog, ako centar „A“ obavlja usluge obrazovanja, u smislu održavanja tečajeva stranih jezika, prema programu verificiranom od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, može se primijeniti odredba članka 11. stavka 1. točke i) Zakona o oslobođenju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

U vezi usluga izdavanja i prodaje knjiga napominjemo da se ne možemo u potpunosti očitovati, obzirom da nemamo dovoljno podataka o vrsti publikacija. Napominjemo da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta uključivo i CD-ROM, video kasetu i audio kasetu, sukladno odredbi članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona.

Usluge kojima je cilj prikupljanje, čuvanje, stručna zaštita, stručna i znanstvena obrada i idejno obrazovno prezentiranje hrvatskih narodnih nošnji kao dijela nacionalno-kulturne baštine mogu se smatrati uslugama oslobođenim plaćanja poreza na dodanu vrijednost sukladno članku 11. stavak 1. točka m) Zakona. Međutim, usluga posudbe, odnosno najma narodnih nošnji, kostima i scenskih rekvizita usluga je oporeziva porezom na dodanu vrijednost po stopi od 23%, sukladno odredbi članka 2. stavak 1. točki 1.a) Zakona.

Molimo da o navedenome obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu