Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/10-01/432
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 28.04.2010
Tumačenje Zakona po kojem je osoba

 

Mr. sc. “A“, dr. med. obratila nam se upitom u vezi ulaska u sustav poreza na dodanu vrijednost. Naime, prema navodima u upitu gospođa „A“ kao liječnik oftalmolog temeljem ugovora o djelu s Općom bolnicom „B“ i Općom županijskom bolnicom „C“ radi na poslovima prije operacijskog pregleda i operacije bolesnika u navedenim ustanovama. Nadalje, u upitu je navedeno kako je gospođa „A“ po sili zakona upisana u sustav poreza na dodanu vrijednost 1. siječnja 2010. obzirom da je u 2009. godini temeljem obavljenih pregleda i operacija ostvarila prihod veći od 85.000,00 kuna. Obzirom na navedeno zatraženo je tumačenje zakona po kojem je gospođa „A“ obveznik poreza na dodanu vrijednost po sili zakona.

 

         U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

Kako bi u konkretnom slučaju mogli dati tumačenje potrebno je utvrditi ima li rad gospođe „A“ obilježja samostalnosti.

 

Prema odredbama članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 94/09 – u daljnjem tekstu: Zakon), porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

 

         Poduzetnik, a time i porezni obveznik je, prema odredbama članka 2. stavak 3. i članka 6. stavak 1. točka 1. Zakona, a u vezi s odredbom članka 22. stavak 1. Zakona, svaka pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda, ako je od obavljenih isporuka dobara i usluga iz članka 2. stavka 1. točke 1. Zakona, nakon odbitka vrijednosti isporuka koje su prema članku 11. i 11.a Zakona oslobođene poreza, u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarila vrijednost isporuka veću od 85.000,00 kuna.

 

Prema odredbama članka 11. stavak 1. točka b) Zakona i članka 63. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 149/09 – u daljnjem tekstu: Pravilnik) porez na dodanu vrijednost ne plaća se na usluge bolničke dijagnostike, liječenja i zdravstvene njege i s njima usko povezane usluge te isporuke dobara povezane s liječenjem koje se obavljaju sukladno propisima na području zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama: domovima zdravlja, hitnoj medicinskoj pomoći, poliklinikama, općim i specijalnim bolnicama i klinikama. Ove isporuke dobara i obavljene usluge kao i usluge zdravstvene njege koje obavljaju zdravstvene ustanove za njegu u kući oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost i u slučaju kad ih obavljaju tijela odnosno pravne osobe s javnim ovlastima ili druge organizacije slične prirode na temelju javnih ovlasti.

         Odredbama članka 11. stavak 1. točka c) Zakona i članka 64. Pravilnika propisano je da su usluge i isporuke dobara doktora medicine, doktora stomatologije ili dentalne medicine, medicinskih sestara, primalja, fizioterapeuta, psihologa i usluge biokemijskih laboratorija povezane s liječenjem, oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost, ako se obavljaju u okviru privatne prakse prema posebnim propisima koji uređuju njihovu djelatnost.

 

U skladu s navedenim, mišljenja smo da se u konkretnom slučaju može primijeniti porezno oslobođenje iz članka 11. stavak 1. točka c) Zakona i članka 64. Pravilnika obzirom da se usluge liječenja, prije operacijski pregledi i operacije bolesnika koje gospođa „A“ obavlja kao liječnik oftalmolog temeljem ugovora o djelu s Općom bolnicom „B“ i Općom županijskom bolnicom „C“ mogu izjednačiti s obavljanjem liječenja u okviru privatne prakse.

 

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu