Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/10-01/23
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 29.06.2010
Upis škole kao korisnika državnog proračuna u registar pdv-a

 

        

Navedenim dopisom dostavili ste nam upit Srednje škole „A“, o tome mora li se škola kao korisnik državnog proračuna upisati u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost. Naime, prema navodima u upitu srednja škola ima vlastitu proizvodnju te je osim srednjoškolskog obrazovanja i prekvalifikacije registrirana za obavljanje određenih djelatnosti kao što su: poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima, pružanje usluga servisiranja, popravaka i održavanja cestovnih motornih vozila, poljoprivrednih strojeva i oruđa, kupnja i prodaje robe, proizvodnja jabukovače, vilijamovke i ostalih voćnih napitaka od vlastitih voćarskih proizvoda, pružanje usluga laboratorijskih analiza sastava i kiselosti zemljišta te šumarstvo i sječa drveća. U upitu je navedeno da Srednja škola „A“ vlastitu proizvodnju nema u svrhu ostvarivanja dobiti već obavljanja praktične nastava te da poslovne knjige vodi kao proračunski korisnik.

 

         U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

Prema odredbama članka 11. stavak 1. točka i) Zakona porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 94/09 – u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno članka 71. stavak 1. Pravilnika, plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su usluge predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokoškolskog obrazovanja, stručnog obrazovanja ili prekvalifikacije odraslih te učeničkog i studentskog standarda, uključujući s njima povezane isporuke dobara i usluga što ih obavljaju ustanove, tijela s javnim ovlastima kojima je to cilj ili druge organizacije u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti obrazovanja.

 

Odredbama članka 71. stavak 2. Pravilnika propisano je da su usluge i isporuke dobara iz stavka 1. istoga članka Pravilnika oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost pod uvjetom da se obavljaju prema programima verificiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

 

Odredbama članka 88. Pravilnika propisano je da ako poduzetnik koji obavlja oslobođene isporuke dobara i usluga iz članka 11. i 11.a Zakona, obavlja i oporezive isporuke dobara i usluga te isporuke podliježu oporezivanju u smislu članka 2. stavka 1. Zakona kojim je propisano da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

 

         Prema odredbama članka 1. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08 i 86/09) djelatnost srednjeg obrazovanja u srednjim školama i učeničkim domovima obuhvaća opće obrazovanje i različite vrste i oblike obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja koji se ostvaruju u skladu s odredbama istoga Zakona i zakona kojima se uređuju djelatnosti pojedinih vrsta srednjih škola.

 

Nadalje, načelno prodaja pojedinih proizvoda izrađenih tijekom izvođenja praktične nastave može se smatrati isporukom dobara koja je usko vezana uz usluge obrazovanja i koja je oslobođena plaćanja poreza na dodanu vrijednost prema članku 71. stavak 1. Pravilnika pod uvjetom da se takva nastava izvodi u redovnom obrazovnom procesu temeljem nastavnog plana verificiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Međutim, u konkretnom slučaju porezno oslobođenje iz članka 71. stavak 1. Pravilnika ne može se primijeniti na usluge i isporuke koje se obavljaju u okviru vlastite proizvodnje odnosno za određene registrirane djelatnosti obzirom da prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi obavljanje vlastite proizvodnje nije uključeno u djelatnost srednjoškolskog obrazovanja.

U skladu s navedenim, kako se obavljanje isporuka dobara i usluga u okviru vlastite proizvodnje smatraju oporezivim isporukama Srednja škola „A“ obvezna je upisati se u sustav obveznika poreza na dodanu vrijednost ako je vrijednost takvih isporuka u prethodnoj godini bila veća od 85.000,00 kuna

 

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu