Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/10-01/85
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
zagreb, 29.06.2010
Očitovanje jesu li srednjoškolske ustanove obveznici pdv-a

  

Navedenim dopisom tražite očitovanje o tome jesu li srednjoškolske ustanove obveznici poreza na dodanu vrijednost u slučaju da stave u promet proizvode i usluge koje su rezultat njihove djelatnosti. U dopisu skrećete pozornost na strukovne škole koje u svom sastavu imaju i školske radionice u kojima se izvodi praktična nastava, a koje ostvaruju određene prihode prodajom proizvoda ili usluga koje su izradili učenici pod vodstvom stručnih učitelja i suradnika u nastavi. Nadalje, navodite kako postoje i srednjoškolske ustanove koje izvode obrazovne programe za zanimanje vozač motornog vozila te u svom sastavu imaju i registrirane auto-škole gdje programe osposobljavanja za upravljanje vozilima određene kategorije mogu pohađati i vanjski korisnici odnosno polaznici koji nemaju status redovnih učenika. U vezi navedenog, upućujete na odredbe članka 19. stavak 2. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/09) kojim je propisano da ustanova za strukovno obrazovanje može staviti u promet proizvode i usluge koji nastaju kao rezultat djelatnosti ustanove, a ukoliko u obavljanju svoje djelatnosti ustanova ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti ustanove u skladu s aktom o osnivanju i statutom ustanove.

 

         U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

Odredbama članka 11. stavak 1. točka i) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 94/09 – u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno članka 71. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 149/09 – u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da su plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene usluge predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokoškolskog obrazovanja, stručnog obrazovanja ili prekvalifikacije odraslih te učeničkog i studentskog standarda, uključujući s njima povezane isporuke dobara i usluga što ih obavljaju ustanove, tijela s javnim ovlastima kojima je to cilj ili druge organizacije u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti obrazovanja.

 

Prema odredbama članka 71. stavak 2. Pravilnika, usluge i isporuke dobara iz stavka 1. istoga članka oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost pod uvjetom da se obavljaju prema programima verificiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

 

Odredbama članka 88. Pravilnika propisno je da ako poduzetnik koji obavlja oslobođene isporuke dobara i usluga iz članka 11. i 11.a Zakona, obavlja i oporezive isporuke dobara i usluga te isporuke podliježu oporezivanju u smislu članka 2. stavka 1. Zakona kojim je propisano da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

 

         Prema odredbama članka 1. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08 i 86/09) djelatnost srednjeg obrazovanja u srednjim školama i učeničkim domovima obuhvaća opće obrazovanje i različite vrste i oblike obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja koji se ostvaruju u skladu s odredbama istoga Zakona i zakona kojima se uređuju djelatnosti pojedinih vrsta srednjih škola.

 

U skladu s navedenim, obzirom da je odredbama članka 19. stavak 2. Zakona o strukovnom obrazovanju propisano da ustanova za strukovno obrazovanje može staviti u promet proizvode i usluge koji nastaju kao rezultat djelatnosti ustanove prodaja pojedinih proizvoda koje su tijekom praktične nastave izradili učenici pod vodstvom stručnih učitelja i suradnika u nastavi može se smatrati isporukom dobara koja je usko vezana uz usluge obrazovanja i koja je oslobođena plaćanja poreza na dodanu vrijednost prema članku 71. stavak 1. Pravilnika pod uvjetom da se takva nastava izvodi u redovnom obrazovnom procesu temeljem nastavnog plana verificiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Međutim, porezno oslobođenje iz članka 71. stavak 1. Pravilnika ne može se primijeniti na usluge osposobljavanja za upravljanje vozilima određene kategorije koje srednjoškolske ustanove koje u svom sastavu imaju registrirane auto-škole obavljaju vanjskim korisnicima odnosno polaznicima koji nemaju status redovnih učenika obzirom da prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi usluga osposobljavanja za upravljanje vozilima određene kategorije nije uključena u djelatnost srednjoškolskog obrazovanja. Obzirom na navedeno, kako se usluge osposobljavanja za upravljanje vozilima određene kategorije smatraju oporezivim uslugama srednjoškolske ustanove koje obavljaju te usluge obvezne su upisati se u sustav obveznika poreza na dodanu vrijednost ako je vrijednost takvih usluga u prethodnoj godini bila veća od 85.000,00 kuna.

 

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu