Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/10-01/148
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 24.02.2010
Pojašnjenje odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pdv-u (NN 87/09) u vezi poreznih oslobođenja u međunarodnom prijevozu

 

               Zračna luka „A“ obratila nam se sa zamolbom za pojašnjenje odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 87/09) u vezi poreznih oslobođenja vezanih uz međunarodni prijevoz. Upućeno nam je pitanje odnosi li se oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost na sve usluge koje Zračna luka „A“ pruža prijevozniku ili samo na one usluge navedene u Pravilniku, te oporezuju li se sljedeće usluge i naknade: usluge putničkog servisa; usluge zaštite/sigurnosti; naknada za putnike s posebnim potrebama; usluge aerodromske infrastrukture (putnički, operativni i tehnički prihvat i otprema); prihvat i otprema putnika (zemaljsko opsluživanje); de-icing zrakoplova; ukrcavanje paletnih vreća i sl. Obzirom da je oslobođena usluga utovara i istovara hrane i pića postavljeno je pitanje smatra li se isporuka hrane i pića oslobođenom isporukom na međunarodnim linijama. Također postavljeno je i pitanje odnosi li se porezno oslobođenje samo na međunarodne putnike ili na putnike u domaćem prometu koje prevoze prijevoznici koji su obavili više od 50% međunarodnih letova te kako oporezivati usluge za zrakoplove koji dolaze iz međunarodnog leta i nastavljaju dalje u domaćem prometu i obrnuto.

              U vezi dokumentacije potrebne za oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost postavljeno je pitanje kojim dokumentima i od koga izdanima zrakoplovna tvrtka potvrđuje da je u prethodnoj godini obavila više od 50% međunarodnog prijevoza putnika. Navodi se također da Pravilnik podrazumijeva tvrtke koje jesu ili nisu prevezle 50% putnika u linijskom prometu, međutim da nije definirano kako postupati prema charter putnicima ili općenito avijaciji koja obavlja prijevoz putnika.

              Obzirom da je navedeno da društvo „B“-Ugostiteljstvo u poslovnom salonu (bussines lounge) koji se nalazi u međunarodnoj zoni omogućuje putnicima korištenje internet-a, posluživanje novinama, apetisanima i pićem, postavlja se pitanje jesu li navedene usluge oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

               U upitu se postavlja i pitanje o oporezivanju dobara u provozu kroz carinsko područje Republike Hrvatske uključujući prijevozne i sve druge otpremne usluge, zatim što je sve uključeno u otpremne usluge, na koje se sve segmente odnosi oslobođenje za otpremničke usluge (na uslugu carinskog zastupanja, uslugu zaprimanja robe u uvozno skladište, uslugu transfera robe u izvozno skladište, uslugu avioprijevoza do izlazne carinarnice) te je li ispravno na otpremničku uslugu obračunati porez na dodanu vrijednost, obzirom da je ona do isporuke na brod opterećena dodatnim carinskim zastupanjima na odredišnoj carinskoj ispostavi. Također, postavljeno je pitanje kojim člankom Zakona je propisano porezno oslobođenje za prolazne stavke na računu za  usluge zastupnika.

               Navodi se također pitanje o oslobođenju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za usluge „C“ inspekcije te usluge Sanitarne „D“  inspekcije  na kojima je naveden članak 6. stavak 2 Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Obzirom da se navedeni računi ispostavljaju zastupniku, te se fakturiraju krajnjem korisniku-uvozniku, postavljeno je pitanje s pozivom na koji broj članka Zakona je navedena usluga oslobođena plaćanja poreza na dodanu vrijednost. U slučaju da društvo obavlja isporuke oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost prema članku 13. Zakona i članku 5. Zakona  postavljeno je pitanje o pravu na odbitak pretporeza.

 

                Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

 

               Odredbama članka 13.b stavak 1. točka d., e. i f. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, od broja 47/95 do 94/09) i članka 103. stavak 3., 4. i 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 149/09) propisano je da su isporuke, iznajmljivanje, unajmljivanje, popravci, preinake i održavanje letjelica kojima se koriste zrakoplovne tvrtke koje prometuju uz naknadu pretežno na međunarodnim linijama oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Oslobođenje se odnosi i na isporuke, popravke, iznajmljivanje i održavanje opreme koja se u tim letjelicama koristi ili je u njih ugrađena. Smatra se da zrakoplovne tvrtke obavljaju prijevoz dobara i putnika pretežno na međunarodnim linijama ako se više od 50% njihovog ukupnog godišnjeg obavljenog prijevoza odnosi na usluge međunarodnog prijevoza ili ako su one priznate kao takve prema međunarodnim sporazumima o zračnom prometu. Isporuke goriva i dobara za opskrbu letjelica koje prometuju pretežno na međunarodnim linijama te usluge koje služe neposredno za potrebe tih letjelica također su oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

 

               Uslugama koje služe neposredno za potrebe letjelica iz članka 103. stavka 4. Pravilnika ili njihova tereta smatraju se usluge povezane s prtljagom (rukovanje, razvrstavanje, utovar, istovar, prijevoz od zrakoplova do sortirnice i obrnuto i slično), usluge prihvata i otpreme tereta i pošte (fizičko rukovanje s dolaznom i odlaznom poštom i teretom, rukovanje dokumentima tereta i pošte i slično), usluge prihvata i otpreme zrakoplova (navođenje, izvođenje, parkiranje, grijanje, hlađenje, utovar i istovar zrakoplova, prijevoz, utovar i istovar hrane i pića, prijevoz posade i putnika između zrakoplova i terminala i slično), rutne i terminalne usluge (usluge slijetanja, polijetanja i prelijetanja), usluge letnih operacija te druge slične usluge, sukladno odredbama članka 103. stavak 6. Pravilnika. 

 

              Sukladno odredbama članka 103. stavak 7. Pravilnika, porezni obveznik koji isporučuje dobra ili obavlja usluge  koje su prema odredbama članka 13.b Zakona oslobođene poreza na dodanu vrijednost na računu obvezno navodi da porez na dodanu vrijednost nije zaračunan s naznakom članka Zakona kojim je to oslobođenje propisano. U tom slučaju na računu ne mogu biti iskazani podaci iz članka 15. stavka 3. točke 7. i 8. Zakona već samo zbrojni iznos naknade.

 

              Prema odredbama članka 13.b stavak 2. Zakona i članka 103. stavak 8. Pravilnika porezni obveznik obvezan je u svome knjigovodstvu osigurati sve potrebne podatke i dokaze o uvjetima za ostvarivanje oslobođenja iz članka 13.b Zakona kao što su izvornici računa, ugovori, izjava zrakoplovne tvrtke da ispunjava uvjete iz stavka 4. toga članka Pravilnika, te carinska dokumentacija u skladu s posebnim propisima.

 

              Sukladno odredbama članka 12. točka 34. Zakona, dobra u provozu kroz carinsko područje Republike Hrvatske, uključujući prijevozne i sve druge otpremne usluge, oslobođena su oporezivanja porezom na dodanu vrijednost.

               

              Odredbama članka 8. stavak 1. Zakona propisano je da je osnovica poreza na dodanu vrijednost naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra ili obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost. U poreznu osnovicu ulazi i sve ono što neka druga osoba, a ne primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti poduzetniku za isporučena dobra ili obavljene usluge. U poreznu osnovicu ne ulaze iznosi koje poduzetnik zaračuna, primi ili izda u ime i za račun druge osobe.

               Prema odredbama članka 5. stavak 3. Pravilnika, poduzetnik koji nastupa u tuđe ime i za tuđi račun-posrednik i zastupnik, obračunava i plaća porez na pripadajuću mu proviziju. Poduzetnik- posrednik i zastupnik kod usluge posredovanja, odnosno zastupanja, mora navesti naziv tvrtke za koju posreduje-zastupa, sukladno odredbama članka 5. stavak 4. Pravilnika.

 

               Ako porezni obveznik obavlja isporuke iz članka 13., 13.a i 13.b Zakona nije isključeno pravo na odbitak pretporeza za primljene isporuke, sukladno članku 141. stavak 4. Pravilnika.

 

                Obzirom na navedeno, usluge aerodromske infrastrukture (putnički, operativni i tehnički prihvat i otprema), putničkog servisa, prihvat i otprema putnika, usluge u vezi s putnicima s posebnim potrebama, usluge zaštite odnosno sigurnosti, de-icing zrakoplova te ukrcavanje paletnih vreća oslobođene su poreza na dodanu vrijednost ako ih Zračna luka „A“ obavlja zrakoplovnim tvrtkama koje obavljaju prijevoz dobara i putnika pretežno na međunarodnim linijama odnosno ako se više od 50% njihovog ukupnog godišnjeg obavljenog prijevoza odnosi na usluge međunarodnog prijevoza ili ako su one priznate kao takve prema međunarodnim sporazumima o zračnom prometu. Isporuke hrane i pića koji čine opskrbu zrakoplova za naprijed navedene zrakoplovne tvrtke oslobođene su poreza na dodanu vrijednost. Ako Zračna luka „A“ obavlja isporuke zrakoplovnoj tvrtki koja ispunjava naprijed navedene uvjete, a isporuka se odnosi na let na domaćim linijama, tada se radi o oslobođenoj isporuci obzirom da se porezno oslobođenje ostvaruje na temelju ukupnog prošlogodišnjeg prometa, a ne svakog pojedinog leta. Pod ukupnim godišnjim prometom odnosno ukupno obavljenim uslugama međunarodnog prijevoza smatraju se sve usluge međunarodnog prijevoza dobara i putnika odnosno usluge prijevoza u međunarodnom linijskom prometu i charter usluge. Napominjemo, ako se radi o isporukama dobara za zrakoplove koji odlaze iz Republike Hrvatske isporuke podliježu carinskom postupku te je potrebno osigurati odgovarajuću carinsku dokumentaciju.

                Potvrdu da je zrakoplovna tvrtka obavila više od 50% ukupnog godišnjeg prometa koji se odnosi na usluge međunarodnog prijevoza daje svaka tvrtka zasebno na temelju svojih evidencija o prošlogodišnjem prometu ili na temelju međunarodnih sporazuma o zračnom prometu prema kojemu je ona priznata kao takva.

                Oslobođenje u vezi s međunarodnim prijevozom propisano odredbama članka 13.b Zakona ostvaruje se ako se isporuke obavljaju prijevozniku odnosno zrakoplovnoj tvrtki koja ispunjava naprijed navedene uvjete. Ako se kod isporuka društva „B“-Ugostiteljstvo u poslovnom salonu u međunarodnoj zoni radi o isporukama dobara i usluga koje navedeno društvo zaračunava prijevozniku, a koje su uključene u cijenu putničke karte, tada su naprijed navedene usluge društva „B“-Ugostiteljstvo oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

                Ako za zrakoplovnu tvrtku tuzemni porezni obveznik obavlja otpremne usluge za dobra koja su u provozu kroz Republiku Hrvatsku u tom slučaju otpremne usluge oslobođene su poreza na dodanu vrijednost.

                Usluge “C“ inspekcije ili Sanitarne „D“ inspekcije oslobođene su oporezivanja temeljem članka 6. stavak 2. Zakona.  Ako zastupnik primi račun za usluge navedenih tijela koji glasi na ime uvoznika tada navedene naknade predstavljaju prolaznu stavku na računu zastupnika, sukladno odredbama članka 8. stavak 1. Zakona. Ako zastupnik u ime i za račun uvoznika primi i plati račun koji glasi na uvoznika te ako plati carinu i pripadajuće poreze kojih je obveznik uvoznik i zatim za te iznose tereti uvoznika, radi se prolaznim stavkama koje ne podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost u skladu s odredbama članka 8. stavak 1. Zakona.

                Ako porezni obveznik u Republici Hrvatskoj obavlja isporuke oslobođene temeljem članka 13.b ili isporuke za koje se ne utvrđuje dionica puta u tuzemstvu temeljem članka 5. Zakona tada ima pravo na odbitak pretporeza po primljenim računima obzirom da se  radi o oslobođenim isporukama s pravom na odbitak pretporeza, sukladno odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.           

                  

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu