Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/10-01/199
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 17.03.2010
Usluge arheoloških istraživanja

 

Institut “A“, (u daljnjem tekstu: Institut) dostavio nam je upit je li obvezan obračunavati porez na dodanu vrijednost na usluge arheoloških istraživanja. Naime, Institut je sklopio ugovor sa Ministarstvom kulture o tzv. zaštitnim arheološkim istraživanjima odnosno stručnom vođenju arheoloških istraživanja i konzervaciji pokretnih arheoloških nalaza na trasi autoceste Zagreb – Sisak za investitora „B“ d.o.o. sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 69/99. do 87/09.) i Pravilniku o arheološkim istraživanjima (Narodne novine br. 30/05.). Institut je ustrojen kao ustanova, a osnivač je Vlada Republike Hrvatske rješenjem Ministarstva znanosti i tehnologije od 14. prosinca 1995. Prava i dužnosti osnivača preuzima Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Temeljna je zadaća Instituta znanstveno istraživanje na području humanističkih znanosti, odnosno na području arheologije, a djelatnost obuhvaća, između ostalog, i sustavno pribavljanje novih arheoloških izvora i informacija pomoću raznolikih oblika arheološkog i interdisciplinarnog istraživanja na području Republike Hrvatske.

 

U vezi s navedenim odgovaramo u nastavku.

        

Sukladno odredbama članka 11. stavka 1. točke m) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 94/09.) i članka 74. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 149/09.) plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su usluge u kulturi i s njima usko povezane isporuke dobara javnih ustanova u kulturi ili drugih organizacija u kulturi koje se takvima smatraju prema propisima Republika Hrvatske, i to: muzeja, galerija, arhiva, knjižnica, kazališta, orkestara i drugih glazbeno-scenskih te konzervatorskih i restauratorskih ustanova, ustanova za zaštitu spomenika kulture, umjetničkih organizacija i samostalnih umjetnika uz uvjet da djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje tih djelatnosti.

 

Člankom 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara propisano je da su kulturna dobra, između ostalih, i arheološka nalazišta i arheološke zone, krajolici i njihovi dijelovi koji svjedoče o čovjekovoj prisutnosti u prostoru, a imaju umjetničku, povijesnu i antroplošku vrijednost, te su od interesa za Republiku Hrvatsku i uživaju njezinu osobitu zaštitu. 

 

Člankom 3. Pravilnika o arheološkim istraživanjima, kojim se propisuju uvjeti za obavljanje arheoloških istraživanja na području Republike Hrvatske, definiran je pojam istraživanja koji obuhvaća arheološka iskopavanja kao sustavno iskopavanje, zaštitno iskopavanje, revizijsko iskopavanje i sondažno iskopavanje; arheološke preglede terena i nedestruktivne metode.

 

Stoga, u slučaju da Institut obavlja uslugu arheoloških istraživanja s ciljem otkrivanja i ispitivanja arheoloških nalazišta takva usluga je oslobođena plaćanja poreza na dodanu vrijednost sukladno članku 11. stavku 1. točki m) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, obzirom da se radi o kulturnim dobrima od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, dok se ostale usluge koje nisu propisane navedenim odredbama Zakona koje se odnose na porezno oslobođenje, oporezuju porezom na dodanu vrijednost, sukladno članku 2. stavku 1. točki 1a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Molimo da o navedenome obavijestite podnositelja upita.

        

Povratak na prethodnu stranicu