Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/09-01/187
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 15.02.2010
Usluge medicinsko-biokemijskog laboratorija

Primili smo upit Hrvatske komore “A“, u vezi primjene oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost temeljem članka 11. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 94/09.) na usluge medicinsko-biokemijskih laboratorija. Kako se navodi u upitu, sukladno članku 6. Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti (Narodne novine br. 121/03. i 117/08.), medicinsko-biokemijska djelatnost može se obavljati u više organizacijskih oblika pa tako i u ustanovi za zdravstvenu skrb za koju je propisana mogućnost osnivanja prema odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08.).

 

U vezi s navedenim odgovaramo u nastavku.

 

Odredbom članka 11. stavka 1. točke b) Zakona i članka 63. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 149/09.) porez na dodanu vrijednost ne plaća se na usluge bolničke dijagnostike, liječenja i zdravstvene njege i s njima usko povezane usluge te isporuke dobara povezane s liječenjem koje se obavljaju sukladno propisima na području zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama: domovima zdravlja, hitnoj medicinskoj pomoći, poliklinikama, općim i specijalnim bolnicama i klinikama. Ove isporuke dobara i obavljene usluge kao i usluge zdravstvene njege koje obavljaju zdravstvene ustanove za njegu u kući oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost i u slučaju kad ih obavljaju tijela odnosno pravne osobe s javnim ovlastima ili druge organizacije slične prirode na temelju javnih ovlasti.

 

Usluge i isporuke dobara doktora medicine, doktora stomatologije ili dentalne medicine, medicinskih sestara, primalja, fizioterapeuta, psihologa te usluge biokemijskih laboratorija povezanih s liječenjem, koje se pružaju u privatnoj praksi oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost sukladno odredbama članka 11. stavka 1. točke c) Zakona i članka 64. Pravilnika.

 

Prema odredbi članka 6. Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti organizacijski oblici medicinsko-biokemijskog laboratorija su medicinsko-biokemijski laboratoriji u sastavu zdravstvene ustanove i samostalni opći ili specijalistički medicinsko-biokemijski laboratorij u kojem se obavlja medicinsko-biokemijska djelatnost kao privatna praksa.

 

Stoga, usluge medicinsko-biokemijskog laboratorija koje su povezane s liječenjem a obavljaju se u okviru privatne prakse oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost sukladno članku 11. stavku 1. točki c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Usluge medicinsko-biokemijskog laboratorija u vezi s liječenjem koje se obavljaju sukladno propisima na području zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama, pa tako i u ustanovi za zdravstvenu skrb kao zdravstvenoj ustanovi u kojoj se pruža zdravstvena zaštita u sklopu zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost sukladno članku 11. stavku 1. točki b) Zakona.

 

Molimo da o navedenome obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu