Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/09-01/149
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-4
Zagreb, 15.02.2010
Oporezivanje usluga porezom na dodanu vrijednost

 

Društvo „A“ d.d., obratilo nam se dodatnim upitom u vezi mišljenja Središnjeg ureda Porezne uprave KLASA: 410-19/09-01/149, URBROJ: 513-07-21-01/09-2 od 9. veljače 2010. koje se odnosi na oporezivanje njihovih usluga porezom na dodanu vrijednost od 1. siječnja 2010. U mišljenju je navedeno da ako društvo „A“ d.d. ne obavlja pomoćne usluge pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja što je propisano odredbama članka 5. stavak 2. točka 1. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. 88/08) nego obavlja usluge posredovanja glede pohrane dionica u svezi s preuzimanjem dioničkih društava u tom slučaju društvo „A“ d.d. nije obvezan na tako obavljene usluge pohrane obračunati porez na dodanu vrijednost.

Prema navodima u upitu društvo „A“ d.d. ne obavlja pomoćne usluge pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata uključujući usluge skrbništva i s tim povezane usluge propisane odredbama članka 5. stavak 2. točka 1. Zakona o tržištu kapitala, već obavlja usluge depozitorija koje podrazumijevaju vođenje svih financijskih instrumenata kao i niz drugih usluga specificiranih Cjenikom društvo „A“ d.d.. Nadalje, u upitu je navedeno da sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala te Pravila i Upute društva „A“ d.d.  djelatnosti vođenja središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira, vođenja središnjeg registra financijskih instrumenata, određivanje jedinstvene identifikacijske oznake nematerijaliziranih vrijednosnih papira (ISIN i CFI oznake) te usluge vezane uz korporativne akcije izdavatelja nematerijaliziranih vrijednosnih papira koje uključuju i usluge povjereništva i pohranu dionica u svezi preuzimanja dioničkih društava spadaju u usluge u okviru depozitorija. Sukladno članku 57. Pravila koja je odobrila Hrvatska agencija „B“, društvo „A“ d.d.  obavlja niz usluga u okviru usluga depozitorija koje su razvrstane u sljedeće vrste usluga: usluge pristupa u depozitorij za izdavatelja, usluge izravnog pristupa sustavu za izdavatelje, usluge održavanja računa, usluge korporativnih akcija i ostale usluge (prekogranične usluge, obavjesti o PIN-u). Obzirom da prema navodima u upitu društvo „A“ d.d. ne obavlja usluge pohrane iz članka 5. stavak 2. točka 1. Zakona o tržištu kapitala postavljeno je pitanje jesu li naprijed navedene usluge, a koje su usko i nedjeljivo povezane s uslugom pohrane vrijednosnih papira koju obavlja društvo „A“ d.d. oslobođene poreza na dodanu vrijednost. Društvo „A“ d.d. smatra da se odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 94/09, u daljnjem tekstu: Zakon) prema kojima su usluge pohrane i čuvanja oporezive ne odnose na njega budući da društvo „A“ d.d. ne obavlja te vrste usluga pohrane i čuvanja. Također, društvo „A“ d.d. smatra da na uslugu dodjeljivanja Međunarodnog jedinstvenog identifikacijskog broja (ISIN) vrijednosnim papirima ne treba obračunavati porez na dodanu vrijednost obzirom da je ista uključena u naknadu za uslugu pristupa u depozitorij za izdavatelja.

 

         U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

Prema odredbama članka 2. stavak 1. Zakona, porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

 

         Odredbama članka 11.a stavak 1. točka f) Zakona propisano da su plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene transakcije, uključujući posredovanje, ali ne i upravljanje i čuvanje, u vezi s dionicama, udjelima u trgovačkim društvima ili udruženjima, obveznicama i drugim vrijednosnim papirima, uz iznimku dokumenata kojima se utvrđuje neko pravo nad dobrima te prava ili vrijednosnih papira kojima se utvrđuju određena prava na nekretninama.

 

         Prema odredbama članka 81. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 149/09, u daljnjem tekstu: Pravilnik), oslobođenim transakcijama iz članka 11.a stavka 1. točke f) Zakona smatra se zaprimanje i prijenos naloga u vezi s vrijednosnim papirima i drugim financijskim instrumentima, izvršavanje naloga za račun klijenata, trgovanje za vlastiti račun, usluge provedbe ponude odnosno prodaje vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata sa i bez obveze otkupa, sukladno posebnim propisima koji uređuju to područje. Stavkom 3. istoga članka propisano je da se oslobođenim transakcijama u smislu članka 11.a stavka 1. točke f) Zakona ne smatra investicijsko savjetovanje i upravljanje portfeljem vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata te njihova pohrana i čuvanje.

 

         U skladu s navedenim, prema odredbama članka 11.a stavak 1. točka f) Zakona odnosno članka 81. stavak 3. Pravilnika upravljanje i čuvanje vrijednosnih papira ne smatra se oslobođenim transakcijama. Načelno usluge vođenja depozitorija podliježu oporezivanju, međutim kako se usluge depozitorija sastoje od niza usluga za svaku uslugu potrebno je utvrditi njezinu bit kako bi se odredilo je li usluga oporeziva ili oslobođena poreza na dodanu vrijednost. Ako društvo „A“ d.d. ne obavlja usluge pohrane koje su propisane člankom 5. stavak 2. točka 1. Zakona o tržištu kapitala tada na takve usluge pohrane vrijednosnih papira koje se obavljaju u okviru usluga depozitorija ne obračunava porez na dodanu vrijednost. Nadalje, ako su usluge pristupa u depozitorij za izdavatelja, usluge izravnog pristupa sustavu za izdavatelje, usluge održavanja računa i slične takve usluge izravno i nedjeljivo vezane uz naprijed navedene usluge pohrane vrijednosnih papira a koje nisu usluge pohrane iz članka 5. stavak 2. točka 1. Zakona o tržištu kapitala u tom slučaju navedene usluge mogu se smatrati oslobođenim transakcijama u smislu članka 11.a stavak 1. točka f) Zakona.

         Što se tiče usluge dodjeljivanja Međunarodnog jedinstvenog identifikacijskog broja (ISIN) vrijednosnim papirima koja je prema mišljenju Središnjeg ureda Porezne uprave KLASA: 410-19/09-01/149, URBROJ: 513-07-21-01/09-2 od 9. veljače 2010. oslobođena plaćanja poreza na dodanu vrijednost pod uvjetom da je izravno vezana uz transakciju s vrijednosnim papirima, mišljenja smo da ako se ta vrsta usluge ne naplaćuje posebno već je uključena u naknadu za uslugu pristupa u depozitorij za izdavatelja koja se također smatra oslobođenom transakcijom, tada se na naknadu za usluge dodjeljivanja jedinstvenog identifikacijskog broja ne obračunava porez na dodanu vrijednost.

 

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

  

Povratak na prethodnu stranicu