Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/09-01/149
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-2
Zagreb, 09.02.2010
Primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

 

Društvo “A“ d.d., obratilo nam se upitom u vezi primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 87/09) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010. Navedeno društvo osnovano je 18. travnja 1997. na temelju članka Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (Narodne novine, br. 107/97) i članka 177. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/93) kao dioničko društvo s nazivom tvrtke „B“ d.d. Promjena naziva tvrtke u društvo „A“ provedena je 13. ožujka 2009. na temelju Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. 88/08). Društvo “A“ d.d., je društvo u većinskom državnom vlasništvu (62,3%), a njegov cjenik odobrava Hrvatska agencija „C“. Prema odredbama članka 506. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. 88/08 i 146/08) društvo “A“ d.d.,  može obavljati sljedeće djelatnosti:

 1. poslove vođenja središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira,
 2. poslove vođenja središnjeg registra financijskih instrumenata,
 3. poslove upravljanja sustavom poravnanja i namire transakcija sklopljenih na uređenom tržištu i MTP-u ili izvan uređenog tržišta i MTP-a,
 4. usluge vezane uz korporativne akcije izdavatelja nematerijaliziranih vrijednosnih papira,
 5. poslove pohrane dionica u svezi s preuzimanjem dioničkih društava,
 6. poslove u svezi isplata i drugih prinosa iz nematerijaliziranih vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata,
 7. usluge povjereništva,
 8. usluge glasovanja u svojstvu opunomoćenika na glavnim skupštinama,
 9. određivanje jedinstvene identifikacijske oznake nematerijaliziranih vrijednosnih papira,
 10. prodaja i održavanje računalnih programa koje razvije za obavljanje usluga iz točaka 1. do 7. ovog stavka, te druge s tim povezane poslove,
 11. poslove Operatera“D“,
 12. vođenje službenog registra propisanih informacija,
 13. druge usluge u svezi poslovanja s nematerijaliziranim vrijednosnim papirima, odnosno drugim financijskim instrumentima, ispunjenjem obveza iz istih, te utvrđenja i ostvarenja prava koja iz njih proizlaze.

 

Prema navodima u upitu usluge društvo “A“ d.d.,  koje se odnose na usluge depozitorija te poravnanje i namire bile su oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost u skladu s člankom 11. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 127/00, 48/04, 82/04, 90/05, 76/07 i 94/09) i člankom 69. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/95 do 97/09) koji su bili na snazi do 31. prosinca 2009., dok se na ostale usluge obračunavao porez na dodanu vrijednost. Usluge depozitorija uključuju usluge navedene su u upitu pod točkama 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. S obzirom na zakonske promjene od 1. siječnja 2010. postavljeno je pitanje da li na usluge navedene pod točkama od 1. do 9. treba obračunavati porez na dodanu vrijednost.

 

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

Prema odredbama članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 94/09, u daljnjem tekstu: Zakon), porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

 

         Odredbama članka 11.a stavak 1. točka f) Zakona, propisano da su plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene transakcije, uključujući posredovanje, ali ne i upravljanje i čuvanje, u vezi s dionicama, udjelima u trgovačkim društvima ili udruženjima, obveznicama i drugim vrijednosnim papirima, uz iznimku dokumenata kojima se utvrđuje neko pravo nad dobrima te prava ili vrijednosnih papira kojima se utvrđuju određena prava na nekretninama.

 

         Prema odredbama članka 81. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 149/09, u daljnjem tekstu: Pravilnik), oslobođenim transakcijama iz članka 11.a stavka 1. točke f) Zakona smatra se zaprimanje i prijenos naloga u vezi s vrijednosnim papirima i drugim financijskim instrumentima, izvršavanje naloga za račun klijenata, trgovanje za vlastiti račun, usluge provedbe ponude odnosno prodaje vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata sa i bez obveze otkupa, sukladno posebnim propisima koji uređuju to područje. Stavkom 3. istoga članka propisano je da se oslobođenim transakcijama u smislu članka 11.a stavka 1. točke f) Zakona ne smatra investicijsko savjetovanje i upravljanje portfeljem vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata te njihova pohrana i čuvanje.

 

         U skladu s navedenim, kako je odredbama članka 81. stavak 4. točka a) Pravilnika propisano da se administrativni poslovi ne smatraju oslobođenim transakcijama u smislu članka 11.a stavka 1. točke f) Zakona usluge vođenja središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira, usluge vođenja središnjeg registra financijskih instrumenata te usluge vođenja službenog registra propisanih informacija od 1. siječnja 2010. podliježu oporezivanju u smislu članka 2. stavak 1. Zakona.

Usluge vezane uz korporativne akcije izdavatelja nematerijaliziranih vrijednosnih papira načelno podliježu oporezivanju, međutim obzirom da se korporativne akcije sastoje od različitih usluga za određivanje je li pojedina usluga oporeziva ili oslobođena poreza na dodanu vrijednost potrebno je odrediti vrstu usluge koja se obavlja. Nadalje, usluge u svezi isplata i drugih prinosa iz nematerijaliziranih vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata, usluge Operatera „D“ te prodaja i održavanje računalnih programa ne smatraju se oslobođenim transakcijama u smislu članka 11.a stavka 1. točke f) Zakona, stoga je društvo “A“ d.d.,  u skladu s člankom 2. stavak 1. Zakona obvezan obračunati porez na dodanu vrijednost na navedene usluge odnosno isporuke. Što se tiče usluga glasovanja na glavnim skupštinama, mišljenja smo da ako društvo “A“ d.d., prilikom obavljanja usluge nastupa u tuđe ime i za tuđi račun odnosno kao posrednik i zastupnik tada obračunava i plaća porez na pripadajuću mu proviziju kako je propisano člankom 5. stavak 3. Pravilnika.

Usluge upravljanja sustavom poravnanja i namire transakcija sklopljenih na uređenom tržištu i MTP-u ili izvan uređenog tržišta i MTP-a namire oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost u smislu članka 11.a točke f) Zakona.

Pohrana dionica u smislu Zakona i Pravilnika smatra se oporezivom uslugom, međutim ako društvo “A“ d.d., ne obavlja pomoćne usluge pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja što je propisano odredbama članka 5. stavak 2. točka 1. Zakona o tržištu kapitala nego obavlja usluge posredovanja glede pohrane dionica u svezi s preuzimanjem dioničkih društava u tom slučaju društvo “A“ d.d., nije obvezan na tako obavljene usluge pohrane obračunati porez na dodanu vrijednost.

         Ako se usluge povjereništva izvršavaju na način da društvo “A“ d.d., u postupcima spajanja odnosno pripajanja dioničkih društava obavlja usluge pohrane dionica društva preuzimatelja do trenutka provedbe pripajanja ili spajanja društva u svrhu osiguranja dionica, a koje po svojoj biti nisu usluge pohrane iz članka 5. stavak 2. točka 1. Zakona o tržištu kapitala te izdaje potvrde u svrhu priopćavanja suda o osiguranju dovoljnog broja dionica na posebnom računu u tom slučaju usluge povjereništva smatraju se oslobođenim transakcijama u smislu članka 11.a stavka 1. točke f) Zakona.

         Ako su usluge određivanja jedinstvene identifikacijske oznake nematerijaliziranih vrijednosnog papira izravno vezane uz transakciju s vrijednosnim papirima u tom slučaju se navedene usluge smatraju oslobođenim transakcijama u smislu članka 11.a stavka 1. točke f) Zakona.

Što se tiče drugih usluga u svezi poslovanja s nematerijaliziranim vrijednosnim papirima, odnosno drugim financijskim instrumentima, ispunjenjem obveza iz istih, te utvrđenja i ostvarenja prava koja iz njih proizlaze napominjemo da se ne možemo sa sigurnošću očitovati obzirom da nemamo dovoljno podataka o vrsti usluga.

Također, napominjemo da je kod svake pojedine vrste usluge potrebno odrediti njenu bit kako bi se moglo odrediti je li pojedina usluga oporeziva ili oslobođena poreza na dodanu vrijednost.

 

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu