Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:612-01/10-01/1
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-1
Zagreb, 05.02.2010
Tumačenje članka 11. stavak 1. točka m) Zakona o pdv-u (NN 47/95 do 94/09) i članka 74. Pravilnika o pdv-u (NN 149/09)

         Navedenim dopisom proslijedili ste nam upit gospođe „A“ iz kazališta u vezi tumačenja članka 11. stavak 1. točka m) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 94/09, u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 74. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 149/09, u daljnjem tekstu: Pravilnik) koji se, između ostalog, odnose na umjetničke organizacije i samostalne umjetnike. Prema navodima u upitu Hrvatska radiotelevizija poslala je svojim suradnicima, samostalnim umjetnicima dopis o promjeni statusa odnosno da prema njihovom tumačenju novog Zakona i Pravilnika trebaju iskazivati porez na dodanu vrijednost na svojim računima. Nadalje, u dopisu je navedeno da su umjetničke organizacije dobile poziv od Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika da prisustvuju seminaru na kojem bi im bilo razjašnjeno da svi proračunski subjekti postaju obveznici poreza na dodanu vrijednost. Kako svi samostalni umjetnici kojima Republika Hrvatska plaća doprinose, a i gotovo sve umjetničke organizacije dobivaju sredstva za pojedine projekte iz proračuna na taj bi način svi postali proračunski subjekti i morali bi se upisati u sustav poreza na dodanu vrijednost.

 

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

            Prema odredbama članka 11. stavak 1. točka m) Zakona i članka 74. stavak 1. Pravilnika, plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su usluge u kulturi i s njima usko povezane isporuke dobara javnih ustanova u kulturi ili drugih organizacija u kulturi koje se takvima smatraju prema propisima Republike Hrvatske, i to: muzeja, galerija, arhiva, knjižnica, kazališta, orkestara i drugih glazbeno-scenskih te konzervatorskih i restauratorskih ustanova, ustanova za zaštitu spomenika kulture, umjetničkih organizacija i samostalnih umjetnika uz uvjet da djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje tih djelatnosti.

 

            Odredbama članka 74. stavak 2. Pravilnika propisano je da se samostalnim umjetnicima smatraju umjetnici koji samostalno obavljaju umjetničku djelatnost kao trajnu ili povremenu djelatnost uz potvrdu strukovne organizacije. Stavkom 3. istog članka propisano je da se umjetničkim organizacijama smatraju umjetničke organizacije upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture.

 

Prema odredbama članka 74. stavak 5. Pravilnika, iznimno poduzetnici iz članka 11. stavka 1. točke m) Zakona mogu odlučiti hoće li sa isporukama dobara i usluga koje obavljaju, postupati kao s oporezivim isporukama i o tome su dužni u pisanom obliku izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave, u roku iz članka 30. stavka 2. Pravilnika.

Odredbama članka 88. Pravilnika propisno je da ako poduzetnik koji obavlja oslobođene isporuke dobara i usluga iz članka 11. i 11.a Zakona, obavlja i oporezive isporuke dobara i usluga te isporuke podliježu oporezivanju u smislu članka 2. stavka 1. Zakona.

 

            U skladu s navedenim, obzirom da su usluge u kulturi i s njima usko povezane isporuke dobara u kulturi oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost samostalni umjetnici i umjetničke organizacije koji djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima nisu obvezni na svoje usluge obračunavati porez na dodanu vrijednost, ne smatraju se poreznim obveznicima i nisu obvezni upisati se u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost pod uvjetom da se usluge koje obavljaju smatraju uslugama u kulturi prema posebnim propisima.

 

Međutim, ako samostalni umjetnici i umjetničke organizacije odluče svoje isporuke dobara i usluga koje obavljaju oporezivati, tada se ne može primijeniti porezno oslobođenje za usluge u kulturi, a samostalni umjetnici i umjetničke organizacije obvezni su o svojoj odluci u pisanom obliku izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave u roku iz članka 30. stavka 2. Pravilnika.

 

            Napominjemo, samostalni umjetnici i umjetničke organizacije ne mogu primijeniti porezno oslobođenje na ostale usluge i isporuke dobara koje nisu navedene u članku 11. stavak 1. točka m) Zakona odnosno članku 74. Pravilnika, a koje u smislu odredbi članka 2. stavak 1. Zakona podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost.

 

            Obzirom da u postavljenom upitu nema dovoljno podataka o tome na koji se način u konkretnom slučaju samostalnom umjetniku ili umjetničkoj organizaciji izvršava plaćanje doprinosa i sredstava za pojedine projekte iz proračuna, ne možemo se sa sigurnošću očitovati, međutim za određivanje je li pojedina usluga oporeziva ili oslobođena poreza na dodanu vrijednost bitna je vrsta usluge koja se obavlja. Ako samostalni umjetnici i umjetničke organizacije prema članku 54. stavak 12. Pravilnika primaju premije, regrese i druga poticajna sredstva iz proračuna takva sredstva ne ulaze u naknadu za isporuku dobara ili obavljene usluge.

 

Povratak na prethodnu stranicu