Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/08-01/130
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-2
Zagreb, 16.01.2009
Oslobađanje od plaćanja pdv-a

Neprofitna strana Udruga za duhovnu životnu pomoć „A“ (u daljnjem tekstu: Udruga) iz, obratila nam se u vezi oslobađanja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Naime, Udruga je upisana 18. ožujka 2002. godine u Registar stranih udruga Republike Hrvatske pri Ministarstvu pravosuđa, a djeluje kroz liječničko informativna predavanja s ciljem poučavanja ljudi o otklanjanju opterećenja i poboljšanja života, na koja se ulaz ne naplaćuje, ali se prikupljaju dobrovoljni prilozi za pokrivanje troškova korištenja prostora, tiskanja poučnih materijala, plakata i ostalih materijala. Na zahtjev da se Udrugu svrsta u humanitarnu organizaciju kako bi bila oslobođena od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i carine, odgovaramo u nastavku.

                  Kada se iz inozemstva besplatno prima neka roba, a namijenjena je za neposredno obavljanje djelatnosti zdravstvenih, kulturnih, obrazovnih, socijalnih i sličnih neprofitnih ustanova i organizacija, osnova za primjenu oslobođenja od plaćanja carine je članak 187. stavak 1. točka 16. Carinskog zakona (Narodne novine, od broja 78/99 do 60/08), odnosno članak 25. Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine (Narodne novine, broj 5/07). Na istu robu, koju besplatno primaju neprofitne organizacije i ustanove, odnosno tijela državne uprave, primjenjuje se i članak 12. točka 12. Zakona o porezu na dodanu vrijednost radi oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

                  Odredbama članka 12. točka 1. i 12. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07), i članka 70. stavka 1. i 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 34/08), te članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona, poreza na dodanu vrijednost oslobođen je uvoz humanitarne pomoći, zatim uvoz dobara, osim nafte i naftnih derivata, duhana i duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića, koja su kao donacija dana humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim organizacijama, te tijelima državne, lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i uvoz dobara i nabava dobara i usluga u tuzemstvu od strane istih osoba koja se plaćaju iz primljenih inozemnih novčanih donacija. Za ostvarenje poreznog oslobođenja pri uvozu potrebno je priložiti isprave prema carinskim propisima.   

Napominjemo da poreznim propisima nije definirano tko se smatra humanitarnom organizacijom. Neprofitne udruge mogu se smatrati humanitarnim organizacijama iz članka 12. točka 12. i članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 47/95 do 76/07) ako su registrirane kod nadležnog tijela uprave i ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o humanitarnoj pomoći (Narodne novine, broj 96/03). Naime, humanitarnim organizacijama u smislu Zakona o humanitarnoj pomoći smatraju se udruge, vjerske organizacije i druge domaće i strane neprofitne pravne osobe registrirane odnosno upisane u odgovarajući upisnik u Republici Hrvatskoj, kojima je jedan od statutarnih ciljeva pružanje humanitarne pomoći. Ove osobe stječu status humanitarne organizacije nakon što pribave suglasnost za pružanje humanitarne pomoći od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi što je propisano člankom 4. stavak 1. Zakona o humanitarnoj pomoći.

                  Navedenim propisima, kako carinskim, tako i poreznim, te člankom 70. točka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, kao potencijalni korisnici predmetnih oslobođenja nisu navedene udruge, bilo domaće, bilo strane ili međunarodne, te se stoga na njih ne mogu primijeniti oslobođenja od uvoznih davanja.

U predmetnom slučaju ne radi se o organizaciji ili ustanovi iz članka 12. točke 12. Zakona, te nije moguće pri uvozu robe primijeniti oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Molimo da o navedenome obavijestite podnositelja upita.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu