Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/09-01/1279
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-2
Zagreb, 09.04.2009
Ulazak u sustav pdv-a temeljem obavljanja komercijalnih djelatnosti

Javnu ustanovu Studentski centar „A“, (u daljnjem tekstu: SC „A“) osnovalo je Sveučilište „B“, koja između ostalog obavlja djelatnosti posredovanja u zapošljavanju, prehrani i smještaju studenata. Kako se navodi u upitu, izgradnjom Studentskog doma u „C“, SC „A“ će upravljati objektom u kojemu će, osim osnovne djelatnosti skrbi o smještaju i prehrani studenata, obavljati i komercijalne djelatnosti kao što su ugostiteljska djelatnost, iznajmljivanje prostora i pružanje raznih usluga. Obzirom da SC „A“ nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, postavlja se pitanje ulaska u sustav poreza na dodanu vrijednost temeljem obavljanja komercijalnih djelatnosti, na koje odgovaramo u nastavku.

Prema odredbama članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 47/95 do 76/07) porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti. Poduzetnikom se u smislu članka 2. stavak 3. Zakona smatra pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda.

Plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su, prema odredbi članka 11. stavak 1. točka 8. Zakona i članka 63. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 60/96 do 34/08), usluge i isporuke dobara predškolskih, osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova te ustanova učeničkog i studentskog standarda.

Uslugama iz članka 63. Pravilnika, sukladno odredbi članka 66. stavak 1. Pravilnika, smatraju se sve usluge odnosno isporuke dobara koje obave poduzetnici iz tog članka, uz uvjet da djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima koji određuju djelokrug rada tih ustanova.

Sukladno navedenom, ako je SC „A“ prema Aktu o osnivanju Studentskog centra ustanova studentskog standarda, odnosno ustanova koju je ustrojilo Sveučilište „B“ kao svoju sastavnicu radi zadovoljenja potreba studentskog standarda, i to za, između ostalog, prehrane, smještaja i privremenog zapošljavanja studenata, tada se radi o ustanovi iz članka 11. stavak 1. točka 8. Zakona, odnosno članka 63. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 60/96 do 34/08), što znači da prilikom nabave dobara i usluga SC „A“, kao ustanova studentskog standarda, nema pravo na odbitak pretporeza, a sve usluge i isporuke dobara koje SC „A“ obavlja, sukladno članku 11. stavak 1. točka 8. Zakona i članku 63. stavak 1. Pravilnika te članku 66. stavak 1. Pravilnika, oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Na pitanje hoće li Porezna uprava, obzirom da će SC „A“ kroz poslovanje Studentskog doma obavljati djelatnosti od kojih će ostvarivati značajne prihode od poduzetničke djelatnosti, utvrditi da je SC „A“ obveznik poreza na dobit za poduzetničke djelatnosti, odgovaramo u nastavku.

Zakon o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05 i 57/06; u daljnjem tekstu: Zakon) u članku 2. stavak 1. propisuje da je porezni obveznik trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske koja gospodarska djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi.

Odredbom članka 2. stavak 6. Zakona propisano je da državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge, umjetničke udruge, dobrovoljna vatrogasna društva, zajednice tehničke kulture, turističke zajednice, sportski klubovi, sportska društva i savezi, zaklade i fundacije nisu obveznici poreza na dobit. 

Sukladno odredbi članka 2. stavak 7. Zakona, iznimno ako osobe iz stavka 5. i 6. navedenog članka obavljaju gospodarstvenu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, Porezna uprava će na vlastitu inicijativu ili na prijedlog drugih poreznih obveznika ili druge zainteresirane osobe, rješenjem utvrditi da su navedene osobe obveznici poreza na dobit za tu djelatnost. 

Pravilnik o porezu na dobit (Narodne novine broj 95/05, 133/07 i 156/08) propisuje u članku 2. stavak 1. da je porezni obveznik, u smislu odredbe članka 2. stavak 1. Zakona, trgovačko društvo i druga pravna osoba. Za prosudbu o tome je li druga pravna osoba koja nije navedena u članku 2. stavak 6. Zakona porezni obveznik, bitno je obavlja li djelatnost radi stjecanja dobiti, bez obzira na vrstu djelatnosti i njezin pravni status. Obavlja li takva osoba djelatnost radi stjecanja dobiti, treba utvrditi na temelju akata o osnivanju i poslovanju te na temelju podataka o djelatnosti koju stvarno obavlja, rezultatu poslovanja i postupanju s ostvarenim rezultatom. 

Temeljem navedenog, nadležna ispostava Porezne uprave može, na temelju svih dostavljenih vjerodostojnih isprava (u tekućem i prethodnim poreznim razdobljima) donijeti rješenje, na vlastitu inicijativu ili na prijedlog drugih poreznih obveznika, kojim se utvrđuje da je osoba iz članka 2. stavak 5. i 6. Zakona obveznik poreza na dobit za gospodarsku djelatnost koju obavlja, ako bi neoporezivanje takve djelatnosti dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu.

SC “A” može, temeljem rješenja Porezne uprave, biti obveznik poreza na dobit ako obavlja gospodarsku djelatnost, a neoporezivanje te djelatnost bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu. Ako se utvrdi rješenjem da je SC “A” obveznik poreza na dobit, tada je isti obveznik poreza na dobit samo za tu gospodarsku djelatnost. Utvrđivanje elemenata da li je SC “A” obveznik poreza na dobit ili ne odnosno obavlja li gospodarsku djelatnost ili ne, u nadležnosti je ispostave Porezne uprave koja će takve elemente utvrditi na temelju utvrđenog činjeničnog stanja i vjerodostojnih isprava.

Molimo da o navedenome obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu