Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/07-01/484
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 11.05.2007
Oslobođenje od plaćanja PDV-a kada dobra i usluge u RH nabavljaju diplomatska i konzularna predstavništava

U Središnji ured Porezne uprave učestalo pristižu upiti o primjeni odredbe članka 73. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05), kojim je propisano oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost kada dobra i usluge u Republici Hrvatskoj nabavljaju diplomatska i konzularna predstavništva i diplomatsko i konzularno osoblje, a posebice primjena navedenog članka u slučaju kada Diplomatski protokol izdaje navedene potvrde nakon što je diplomatsko ili konzularno predstavništvo, odnosno diplomatsko i konzularno osoblje već nabavilo i platilo dobra i usluge u čiju vrijednost je uključen i porez na dodanu vrijednost.

 

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

Temeljem međunarodnih ugovora Bečke konvencije o diplomatskim odnosima i Bečke konvencije o konzularnim odnosima koje je prihvatila i Republika Hrvatska, diplomatska i konzularna predstavništva te diplomatsko i konzularno osoblje u Republici Hrvatskoj imaju povlašteni status koji im se priznaje i pri nabavi dobara i usluga u Republici Hrvatskoj koja služe za njihove službene i privatne potrebe

 

Prema odredbi članka 13. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05), i članka 73. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, poreza na dodanu vrijednost oslobođene su isporuke dobara i obavljene usluge diplomatskim i konzularnim predstavništvima i diplomatskom i konzularnom osoblju pod uvjetom uzajamnosti. Nadležno državno tijelo - Diplomatski protokol utvrđuje jesu li ispunjeni potrebni uvjeti i o tome podnositelju zahtjeva izdaje potvrdu. Porezno oslobođenje diplomatska i konzularna predstavništva, odnosno diplomatsko i konzularno osoblje ostvaruje izravno kod prodavatelja li izvršitelja usluga. Porezni obveznik koji je obavio isporuke kao dokaz da je obavio isporuke oslobođene poreza, mora imati potvrdu Diplomatskog protokola na temelju koje kupac ostvaruje pravo na bezporeznu nabavu dobara i usluga.

 

Potvrda diplomatskog protokola potrebna je pri svakoj nabavi dobara i usluga, kako bi porezni obveznik - prodavatelj mogao izdati račun bez zaračunavanja poreza na dodanu vrijednost, u protivnom porezni obveznik - prodavatelj obvezan je na naknadu za isporuku dobara odnosno usluga obračunati porez na dodanu vrijednost.

 

Odredbom članka 73. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri nabavi dobara od strane diplomatskih i konzularnih predstavništava, odnosno diplomatskog i konzularnog osoblja, a ne mogućnost naknadnog vraćanja plaćenog poreza na dodanu vrijednost od strane Republike Hrvatske za dobra i usluge koje nabavljaju diplomatska i konzularna predstavništva odnosno njihovo ovlašteno osoblje.

 

Obzirom da temeljem međunarodnog ugovora Bečke konvencije o diplomatskim odnosima i Bečke konvencije o konzularnim odnosima koje je prihvatila Republika Hrvatska, diplomatska i konzularna predstavništva i ovlašteno osoblje imaju povlašteni status u Republici Hrvatskoj, te da prema članku 13. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost imaju pravo na nabavu dobara i usluga bez poreza na dodanu vrijednost pod uvjetom uzajamnosti, smatramo da bi uz priloženu odgovarajuću potvrdu Diplomatskog protokola porezni obveznik - prodavatelj mogao ispraviti račun, odnosno porez na dodanu vrijednost koji je zaračunao jer u trenutku isporuke korisnik povlastice nije imao odgovarajući potvrdu Diplomatskog protokola. Temeljem naknadno dostavljene potvrde koja sadrži popis dobara i usluga koja su bila nabavljena kod tog poreznog obveznika - prodavatelja, porezni obveznik može stornirati original računa koji je izdao korisniku povlastice i ispostaviti novi račun bez obračunanog poreza na dodanu vrijednost. U slučaju da je račun s iskazanim porezom na dodanu vrijednost već plaćen, kad provede storniranje računa sa zaračunanim porezom na dodanu vrijednost i proknjiži novi račun u kojem porez na dodanu vrijednost nije obračunan, temeljem ispunjenja uvjeta za porezno oslobođenje, pojaviti će se više plaćeni iznos računa nastao temeljem obračunanog poreza na dodanu vrijednost. Tada porezni obveznik - prodavatelj na zahtjev kupca korisnika povlastice vraća iznos više plaćenog poreza na dodanu vrijednost.

 

Napominjemo da bi Diplomatski protokol potvrde temeljem kojih se ostvaruje porezno oslobođenje podnositeljima zahtjeva trebao izdavati prije nego što su dobra i usluge nabavili i platili, a u iznimnim slučajevima kada potvrda nije izdana prije nabave dobara i usluga plaćeni porez na dodanu vrijednost može se naknadno vratiti na navedeni način.

 

Povratak na prethodnu stranicu