Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/07-01/350
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 04.04.2007
Oslobođenje od plaćanja pdv-a temeljem Uredbe o potvrđivanju Sporazuma o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći između Vlade RH i Vlade SAD-a

Hrvatski centar 'A' zadužen je za koordinaciju svih aktivnosti protuminskog djelovanja, koje uključuju razminiranje, obilježavanje, edukaciju o opasnostima od mina, stoga su nam se obratili sa zamolbom za oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost Centra 'B' (u daljnjem tekstu: CNS), kome je Vlada Sjedinjenih Američkih Država posredstvom Međunarodne zaklade za humanitarno razminiranje i pomoć minskim žrtvama (u daljnjem tekstu: ITF) iz Slovenije darovala novčana sredstva za financiranje projekta edulcativne slikovnice „Pazi mine' čiji je osnovni cilj educirati djecu kako prepoznati opasnost od mina i kako se odgovorno ponašati. Napominju da se oslobođenje od plaćanja poreza traži temeljem Uredbe o potvrđivanju Sporazuma o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći između Vlade Republike Hrvatske i Vlade SAD-a (u daljnjem tekstu: Sporazum), (Narodne novine, međunarodni ugovori broj 3/95 i 14/00).

          U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

Prema članku 2. točka 3A. Sporazuma sva opskrba, materijal, oprema ili novčana sredstva dostavljena u Republiku Hrvatsku ili stečena u Republici Hrvatskoj od strane Vlade Sjedinjenih Američkih Država, kao i sve fizičke i pravne osobe koje financira Vlada Sjedinjenih Američkih Država za potrebe programa ili projekata pomoći prema ovom Sporazumu, a pod uvjetom da se spomenuta opskrba, materijal, oprema ili novčana sredstva koriste u svezi s takvim programom ili projektom pomoći, oslobađaju se od poreza na vlasništvo ili korištenje imovine te svih drugih poreza, kao i od obvezatnog uloga ili pologa, te deviznog režima u Republici Hrvatskoj. Uvoz, izvoz, nabavka, korištenje ili raspolaganje svom takvom opskrbom, materijalom, opremom ili novčanim sredstvima u svezi sa spomenutim programima ili projektima pomoći, oslobađaju se od svih pristojbi, carinskih davanja, uvoznih i izvoznih poreza, poreza na promet i poreza na raspolaganje imovinom, te drugih poreza ili sličnih nameta u Republici Hrvatskoj.

 

Prema navedenom, Sporazum ima obilježja međunarodnog ugovora, te u smislu članka 140. Ustava Republike Hrvatske čini dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj je snazi nadređen domaćem zakonodavstvu, što znači da se oslobođenja od plaćanja poreza i drugih javnih davanja propisana člankom 2. točka 3A. Sporazuma primjenjuju na isporuke dobara i usluga koje se financiraju iz sredstava što ih je udruzi Centra 'B' dala Vlada SAD-a putem ITF-a.

 

Stoga, smatramo da se u konkretnom slučaju na usluge i isporuke dobara koje će udruzi Centra 'B' za provođenje projekta edukativne slikovnice „Pazi mine', obavljati drugi poduzetnici mogu primijeniti odredbe članka 73c. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05), kojima je propisan postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost kada je to uređeno međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku.

 

U skladu s odredbom članka 73c. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, nadležno državno tijelo, koje je nositelj provedbe pojedinog međunarodnog ugovora, obvezno je izdati korisniku sredstava propisanu potvrdu temeljem koje korisnik može ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Kupac -korisnik sredstava, koji temeljem međunarodnog ugovora ima pravo na porezno oslobođenje, prilikom kupnje dobara uručuje poreznom obvezniku - isporučitelju dobara i usluga potvrdu nadležnog državnog tijela koja isporučitelju dobara i usluga služi kao dokaz da prilikom ispostavljanja računa za obavljene isporuke nije trebao obračunati porez na dodanu vrijednost.

Potvrda mora sadržavati najmanje podatke propisane člankom 73c. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost:

1.   naziv ugovora,

2.  potvidu u važenju (ratifikaciji) i potvrdu daje ugovor na snazi,

3.   odredbu ugovora o poreznom oslobođenju,

4.   specifikaciju dobara koja se uvoze odnosno nabavljaju u tuzemstvu i usluga koje se koriste u tuzemstvu,

5.   datum izdavanja potvrde,

6.   žig i potpis ovlaštene osobe izdavatelja potvrde.

 

Nadležno državno tijelo, u ovom slučaju Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva koje je prema članku 3. Sporazuma nadležno za njegovo izvršenje obvezno je udruzi Centra 'B' izdati potvrdu, a presliku potvrde dostaviti Ministarstvu financija -Poreznoj upravi, Središnji ured, Zagreb, Boškovićeva 5 što je propisano člankom 73c. stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

 

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja zahtjeva.

 

Povratak na prethodnu stranicu