Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/03-01/26
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 27.01.2003
Oslobođenje plaćanja poreza na dodanu vrijednost prilikom poziva na oslobođenje temeljem Ugovora o statusu snaga
U svezi s vašim upitom je li domaća pravna osoba oslobođena poreza na dodanu vrijednost kada inozemnom partneru koji koristi pečat SFOR DUTY FREE i poziva se na oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost temeljem Ugovora o statusu snaga (SOFA), pruža usluge iznajmljivanja skladišnog prostora odgovaramo u nastavku.
Ugovorom o statusu snaga (SOFA) potpisanim u Daytonu između Organizacije Sjevernoatlantskog Saveza (NATO) i Vlade Republike Hrvatske snagama NATO-a za provedbu i operacije kao podtijelima NATO-a odobrena su između ostalih i porezna oslobođenja od plaćanja poreza na promet pri nabavi dobara i usluga u tuzemstvu i iz uvoza.
Porezna oslobođenja propisana ovim Ugovorom ostvaruju se prema proceduri koja je propisana Naputkom o provođenju odredbi ugovora o statusu snaga (SOFA) kojim se uređuje plaćanje poreza ("Narodne novine", broj 13/96 - u daljnjem tekstu: Naputak). Za nabavu dobara i usluga bez plaćanja poreza na promet koriste se posebno tiskane narudžbenice koje NATO izdaje u tri primjerka pri nabavi dobara i usluga, od kojih se jedan uručuje dobavljaču i služi mu kao dokaz da je obavio isporuku koja je oslobođena poreza.
Budući da se od 1. siječnja 1998. godine umjesto poreza na promet počeo primjenjivati porez na dodanu vrijednost koji je također oblik poreza na promet Središnji ured Porezne uprave se pismom klasa: 410-01/98-01/22 od 5. veljače 1998. godine očitovao da odredbe Naputka važe i kod primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00).
U skladu s navedenim, porezni obveznik koji NATO-u odnosno njegovim snagama za provedbu i operacije na temelju propisane narudžbenice obavi isporuku dobra ili usluge, ne zaračunava porez na dodanu vrijednost.
Budući da je posebnim Naputkom propisana procedura provođenja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost prema Ugovoru o statusu snaga (SOFA), ne primjenjuje se procedura propisana člankom 73c. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01).
Povratak na prethodnu stranicu