Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/02-01/290
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 05.09.2002
Zahtjev za izmjenom odnosno dopunom članka 59. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
Hrvatska pošta i Hrvatska poštanska banka obratile su nam se sa zahtjevom za izmjenom odnosno dopunom članka 59. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01) na način da se iza riječi "reosiguranje" doda tekst koji glasi "i usluge Hrvatske pošte kada obavlja poslove u ime i za račun banke", te bi na taj način ove usluge bile oslobođene poreza na dodanu vrijednost u smislu odredbe članka 11. stavak 1. točka 2. Zakona.
Zahtjev obrazlažu činjenicom da Hrvatska pošta iznimno temeljem odredbi Zakona o platnom prometu ("Narodne novine", broj 117/01), obavlja gotovinske platne transakcije fizičkih osoba u ime i za račun Hrvatske poštanske banke, a može ih obavljati i za druge banke. Smatraju da je zbog činjenice da je na te usluge temeljem propisa o porezu na dodanu vrijednost Hrvatska pošta obvezna obračunati porez, Hrvatska poštanska banka u nepovoljnijem položaju od drugih banaka.
Naše je mišljenje:
Prema odredbi članka 11. stavak 1. točka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/01), plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su usluge i isporuke dobara banaka, štedionica i štedno-kreditnih organizacija te društava osiguranja i reosiguranja.
Odredbom članka 59. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01), propisano je da su navedene usluge oslobođene plaćanja poreza ako ih obavljaju društva čiji je položaj i poslovanje uređeno posebnim propisima, a prema stavku 2. istoga članka je propisano ako usluge iz stavka 1. članka 59. Pravilnika, osim usluga plasmana financijskih sredstava ovim osobama, obavlja poduzetnik koji nije banka, štedionica, štedno-kreditna organizacija ili društvo osiguranja i reosiguranja, te su usluge oporezive.
Prema odredbi članka 4. stavak 1. Zakona o platnom prometu („Narodne novine", broj 117/01), poslove platnog prometa obavljaju Hrvatska narodna banka i banke. Iznimno, prema odredbi članka 4. stavak 1. točka 3. Zakona o platnom prometu, Hrvatska pošta obavlja gotovinske platne transakcije fizičkih osoba u ime i za račun Hrvatske poštanske banke, a te poslove može obavljati i za druge banke kako je to propisano odredbom stavka 4. istoga članka.
U smislu poreznih propisa usluge koje se obavljaju u tuđe ime i za tuđi račun jesu usluge posredovanja i za te usluge poduzetnik-porezni obveznik obračunava porez na pripadajuću mu proviziju kako je to propisano odredbom članka 4. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.
Hrvatska pošta je prema tome obveznik poreza na dodanu vrijednost za naknadu koju za svoje usluge posredovanja u obavljanju gotovinskih platnih transakcija naplaćuje od Hrvatske poštanske banke ili drugih banaka s kojima je sklopila ugovore o posredovanju.
Činjenica da se neka usluga obavlja na temelju zakonskih odredbi (članka 4. stavak 3. Zakona o platnom prometu), u smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost, nema nikakvog utjecaja na postojanje porezne obveze.
Prema odredbi članka 2. stavak 1. točka 1b. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost se načelno plaća i na usluge odnosno isporuke dobara koje poduzetnik obavi u tuzemstvu uz naknadu na osnovi zakonskih odredbi ili odredbi državnih tijela, osim ako se ne radi o isporukama za koje je propisano porezno oslobođenje.
Budući da se Hrvatska pošta prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, smatra poduzetnikom, a time i poreznim obveznikom i da za navedene usluge nije propisano porezno oslobođenje, obvezna je na te usluge zaračunavati porez.
Ne možemo prihvatiti prijedlog o izmjenama odredbi Pravilnika, na način da se propiše porezno oslobođenje za navedene usluge jer bi to bilo suprotno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Oporezivanje financijskih usluga potrebno je riješiti na način da se odredbama Zakona propiše tzv. funkcionalno porezno oslobođenje prema kojem bi sve financijske usluge bile oslobođene poreza na dodanu vrijednost, bez obzira tko ih obavlja.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranke.
Povratak na prethodnu stranicu