Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/02-01/287
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 23.07.2002
Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za projekt tehničke pomoći Europske komisije
U svezi s vašim upitom o ostvarivanju oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost od strane tijela državne uprave (Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Pravnog fakulteta u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu te Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave) koji su korisnici projekta pomoći Europske komisije, ali ne primaju izravno novčanu donaciju već Europska komisija sklapa ugovor i vrši plaćanje na račun konzultantske tvrtke "A" iz Haaga koji kao izvođač projekta iz tih sredstava za navedene korisnike nabavlja informatičku opremu, odgovaramo u nastavku.
Prema odredbama članka 12. točka 12. i članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/2000) te članka 70. i 73b. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine», broj 60/96 do 54/01) porez na dodanu vrijednost ne plaća se pri uvozu dobara koja su kao donacija dana humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima, tijelima državne i lokalne samouprave i uprave, neprofitnim organizacijama, ustanovama i udrugama, kao i pri nabavi dobara i usluga u tuzemstvu i iz uvoza koje navedene osobe plaćaju iz primljenih inozemnih novčanih donacija. Postupak za ostvarenje poreznog oslobođenja za isporuke dobara i usluga u tuzemstvu, koje se plaćaju iz primljene inozemne novčane donacije, propisan je odredbom članka 73b. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost i sastoji se u slijedećem:
Primatelj inozemne novčane donacije treba nadležnom područnom uredu Porezne uprave dostaviti isprave o primljenoj inozemnoj novčanoj donaciji, na temelju čega područni ured Porezne uprave izdaje obrazac potvrde s iznosom primljene novčane donacije do kojeg iznosa primatelj donacije može nabavljati dobra i usluge u tuzemstvu bez plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Pri nabavi dobara i usluga, primatelj donacije kao kupac podnosi potvrdu prodavatelju, koji u nju unosi podatak o isporučenim dobrima i uslugama bez poreza, ovjerava taj podatak i za sebe zadržava presliku potvrde kao dokaz o isporuci na koju se ne zaračunava porez. U izdanom računu prodavatelj navodi da je isporuka obavljena bez obračuna poreza na dodanu vrijednost temeljem potvrde područnog ureda Porezne uprave. U konkretnom slučaju sredstva donacije neće biti uplaćena izravno korisnicima donacije već je donator sve poslove u svezi s programom financijske pomoći konzultantskoj tvrtki koja će iz tih sredstava za potrebe programa odnosno korisnika donacije nabavljati opremu. U slučaju kada inozemni donator ne doznačuje novčanu donaciju izravno korisniku donacije već angažira drugu osobu koja za njega obavlja sve poslove oko provedbe projekta pomoći odnosno donacije, mišljenja smo da se radi o ostvarivanju donacije posrednim putem te da je ovakav način nabave opreme u tuzemstvu iz sredstava inozemne donacije također oslobođen od plaćanja poreza na dodanu vrijednost temeljem odredbe članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona.
Korisnici donacije trebaju pribaviti potvrdu područnog ureda Porezne uprave u kojoj će na temelju Ugovora o donaciji i Ugovora između Europske komisije i konzultantske kuće biti vidljivo da se kao kupac opreme pojavljuje konzultantska tvrtka "A", a da su stvarni korisnici odnosno primatelji donacije naprijed navedena tijela državne uprave i ustanove.
Budući da je u međuvremenu u Hrvatskom saboru ratificiran Okvirni sporazum između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice, i objavljen u «Narodnim novinama» - međunarodni ugovori broj 8. od 3. srpnja 2002. godine, koji ima snagu međunarodnog ugovora i nadređen je domaćem zakonodavstvu, porezne olakšice propisane u članku 13. Sporazuma, primjenjuju je na odgovarajući način na sve isporuke dobara i usluga koje se financiraju iz potpora Europske zajednice.
Odredbom članka 73c. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, propisan je postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost kada je to utvrđeno međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku.
Ako se na financijsku pomoć Europske komisije prema programu OBNOVA 1999. mogu primijeniti odredbe Okvirnog sporazuma o čemu Porezna uprava nema saznanja, već se je za tumačenje potrebno obratiti Ministarstvu za europske integracije, tada se oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, može ostvariti i prema postupku propisanom u članku 73c. Pravilnika o porezu.
Povratak na prethodnu stranicu