Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/02-01/239
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 28.06.2002
Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost
U svezi s upitom Ministarstva za europske integracije o oslobođenju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost kada ono ne prima inozemnu novčanu donaciju izravno na svoj račun, već Europska komisija sklapa ugovor i vrši plaćanja na račun konzultantske tvrtke "A" (u daljnjem tekstu: "A") kao izvođača projekta koji za korisnika projekta-Ministarstvo europskih integracija pribavlja informatičku opremu, mišljenja smo.
Prema odredbama članka 12. točka 12. i članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/2000) te članka 70. i 73b. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine», broj 60/96 do 54/01) porez na dodanu vrijednost ne plaća se pri uvozu dobara koja su kao donacija dana humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima, tijelima državne i lokalne samouprave i uprave, neprofitnim organizacijama, ustanovama i udrugama, kao i pri nabavi dobara i usluga u tuzemstvu i iz uvoza koje navedene osobe plaćaju iz primljenih inozemnih novčanih donacija.
Postupak za ostvarenje poreznog oslobođenja za isporuke dobara i usluga u tuzemstvu, koje se plaćaju iz primljene inozemne novčane donacije, propisan je odredbom članka 73b. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost i sastoji se u slijedećem:
Primatelj inozemne novčane donacije treba nadležnom područnom uredu Porezne uprave dostaviti isprave o primljenoj inozemnoj novčanoj donaciji, na temelju čega područni ured Porezne uprave izdaje obrazac potvrde s iznosom primljene novčane donacije do kojeg iznosa primatelj donacije može nabavljati dobra i usluge u tuzemstvu bez plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Pri nabavi dobara i usluga, primatelj donacije kao kupac podnosi potvrdu prodavatelju, koji u nju unosi podatak o isporučenim dobrima i uslugama bez poreza, ovjerava taj podatak i za sebe zadržava presliku potvrde kao dokaz o isporuci na koju se ne zaračunava porez. U izdanom računu prodavatelj navodi da je isporuka obavljena bez obračuna poreza na dodanu vrijednost temeljem potvrde područnog ureda Porezne uprave. U konkretnom slučaju sredstva donacije neće biti uplaćena izravno korisniku donacije-Ministarstvu za europske integracije već je donator sve poslove u svezi s programom financijske pomoći u okviru programa OBNOVA 2000 povjerio konzultantskoj tvrtki "A" koja će iz tih sredstava od tuzemnih dobavljača za potrebe programa odnosno korisnika donacije nabavljati opremu.
U slučaju kada inozemni donator ne doznačuje novčanu donaciju izravno korisniku donacije već angažira drugu osobu koja za njega obavlja sve poslove oko provedbe projekta pomoći odnosno donacije, mišljenja smo da se radi o ostvarivanju donacije posrednim putem te da je ovakav način nabave opreme u tuzemstvu iz sredstava inozemne donacije također oslobođen od plaćanja poreza na dodanu vrijednost temeljem odredbe članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona. Ministarstvo za europske integracije kao korisnik donacije treba pribaviti potvrdu područnog ureda Porezne uprave u kojoj će na temelju Memoranduma i financiranju programa Obnova 2000 i Ugovora između Europske komisije i konzultantske kuće "A" biti vidljivo da se kao kupac opreme pojavljuje konzultantska kuća "A", a stvarni korisnik odnosno primatelj donacije je Ministarstvo za europske integracije.
Povratak na prethodnu stranicu