Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/02-01/132
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 07.05.2002
Oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost usluga prijevoza kod izvoznih isporuka dobara
Na vaše pitanje o načinu oslobađanja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost usluga prijevoza kod izvoznih isporuka dobara, u nastavku odgovaramo.
Odredbama članka 13. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 47/95, 164/98, 105/99, 54/00 i 73/00), propisano je da su poreza na dodanu vrijednost oslobođene izvozne isporuke dobara i oplemenjenih dobara, uključujući prijevozne i sve druge otpremne usluge.
Članak 71. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj, 60/96 do 54/01), propisuje da se izvoznom isporukom dobara smatra isporuka dobra koju obavi poduzetnik carinski obveznik u inozemstvo, izvan carinskog područja Republike Hrvatske, inozemnom naručitelju (primatelju).
Stavak 3. toga članka propisuje da se inozemnim naručiteljem smatra poduzetnik koji ima sjedište odnosno prebivalište ili uobičajeno boravište u inozemstvu, te da se inozemnim naručiteljem smatra i inozemna poslovna jedinica tuzemnog poduzetnika.
Članak 71. stavak 7. Pravilnika propisuje da poduzetnik carinski obveznik dokazuje obavljanje izvozne isporuke carinskom deklaracijom koja glasi na njegovo ime s ovjerom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje i da je dobro napustilo carinsko područje Republike Hrvatske te ispravama o naplati prema propisima o deviznom i vanjskotrgovinskom poslovanju.
U skladu s navedenim, razvidno je da prijevoznik koji obavlja prijevoz dobra u inozemstvo mora posjedovati međunarodni tovarni list, koji prati dobro u izvozu, i koji mora biti ovjeren od carinarnice jednako kao i carinska deklaracija, što mu služi kao dokaz za oslobađanje od obračunavanja poreza na dodanu vrijednost pri ispostavljanju računa.
Odgovor proslijedite podnositelju zahtjeva.
Povratak na prethodnu stranicu