Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/01-01/487
Urudžbeni broj:513-07/02-3
Zagreb, 03.01.2002
Porez na dodanu vrijednost
Društvo "A" postavilo nam je pitanje postoji li obveza plaćanja PDV-a na neprodane primjerke časopisa koji su izvezeni u BiH, a na temelju zapisnika o remitendi, neprodani primjerci časopisa se ne vraćaju u Republiku Hrvatsku već se prodaju kao sekundarna sirovina, na koje odgovaramo.
Prema odredbi članka 13. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su izvozne isporuke dobara.
Da je obavljena izvozna isporuka porezni obveznik dokazuje izvoznom carinskom deklaracijom koja glasi na njegovo ime s ovjerom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje i da je dobro napustilo carinsko područje Republike Hrvatske i ispravama o naplati prema propisima o deviznom i vanjskotrgovinskom poslovanju.
Ako se izvozna isporuka ne naplati u skladu s propisima o deviznom i vanjskotrgovinskom poslovanju, plaća se porez na dodanu vrijednost, kako je to propisano odredbom članka 13. stavak 2. Zakona.
Budući da je društvo "A" priložilo potvrdu Hrvatske narodne banke-Sektora nadzora i kontrole, Direkcije devizne i dokumentarne kontrole da je temeljem odluka o otpisu remitende i drugih troškova u inozemstvu koju je društvo podnijelo u skladu s odredbama točke III. podtočke 10. Odluke o uvjetima i načinu obavljanja devizne dokumentrane kontrole ("Narodne novine", broj 51/99 do 53/01) izvršen otpis u evidencijama koje o izvozu odnosno naplati izvoza vodi Hrvatska narodna banka, mišljenja smo da je zadovoljen uvjet naplate iz članka 13. stavak 1. točka 1. Zakona o PDV-u te da ne postoji obveza obračunavanja PDV-a na iznos remitende izvezenih časopisa.
Povratak na prethodnu stranicu