Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/11-01/70
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-3
Zagreb, 15.12.2011
Oslobođenje od plaćanja pdv-a za projekte financirane iz pretpristupnih fondova

 

Općina „A“,  obratila nam se zamolbom u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za projekte financirane iz pretpristupnih fondova. Prema navodima u zamolbi Općina „A“ prijavila je na natječaj IPARD programa (V. komponenta pretpristupnih fondova IPA) projekt izgradnje toplane na biomasu koji bi se sukladno pravilima natječaja u cijelosti financirao iz IPARD programa. Nadalje, u zamolbi je navedeno kako je Općina „A“ na upit u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost od Agencije „B“ dobila odgovor da se porezno oslobođenje iz članka 102. stavka 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 149/09 i 89/11 - u daljnjem tekstu: Pravilnik) primjenjuje samo na Mjeru 301 IPARD programa čiji su krajnji korisnici jedinice lokalne samouprave (JLS) koje nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost, ali da i kod Mjere 301 korisnik (JLS) najprije u cijelosti mora platiti račune (s porezom na dodanu vrijednost), a naknadno, kada bude završena isplata (kada se točno bude znalo za koje prihvatljive troškove i u kojem iznosu je sufinanciranje iz sredstava IPARD-a bilo isplaćeno), korisnik će moći zatražiti povrat tog dijela poreza na dodanu vrijednost. Također, Agencija „B“ je u svom odgovoru navela da su kod ostalih IPARD mjera krajnji korisnici sukladno Zakonu obveznici poreza na dodanu vrijednost i da se na njih odredbe članka 102. Pravilnika ne primjenjuju. Isto tako, Agencija „B“ je u svom odgovoru zaključila kako za sve mjere IPARD programa, kod podnošenja Zahtjeva za isplatu Agenciji „B“ za plaćanja svi računi moraju biti plaćeni u cijelosti (s porezom na dodanu vrijednost), a kod Mjere 301 korisnici (JLS) naknadno mogu zatražiti povrat poreza na dodanu vrijednost za one prihvatljive izdatke koji su bili priznati i koji su bili sufinancirani sredstvima IPARD fonda. U zamolbi je navedeno kako Općina „A“ smatra da je takvo tumačenje Agencije „B“ u suprotnosti s odredbama Pravilnika te je zatraženo službeno tumačenje i očitovanje o navedenom.

 

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

Odredbama članka 102. stavka 6. Pravilnika propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, odnosno postupak ostvarivanja poreznog oslobođenja temeljem Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice za projekte koji se financiraju iz potpore Europske zajednice (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 8/02 i 11/02), Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 10/07) i drugih programa koji se financiraju iz sredstava Europske zajednice u svezi financijske pomoći Republici Hrvatskoj.

Državno tijelo nadležno za projekt obvezno je korisniku projekta dati jedan primjerak ovjerenog preslika stranica ugovora iz kojih se vide podaci o potpisniku ugovora, naziv projekta, broj ugovora, iznos i namjena potpore – financijske pomoći.

Korisnik projekta preslik tih ovjerenih stranica ugovora ovjerava svojim pečatom i daje isporučitelju pri nabavi dobara i usluga. Navedeni ovjereni preslik će isporučitelju biti dokaz da ima pravo ne zaračunati porez na dodanu vrijednost pri isporuci dobara i usluga u skladu s odredbom članka 13. točka 4. Dodatka A Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice za projekte koji se financiraju iz potpore Europske zajednice i odredbom članka 26. stavak 2. točka b) Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), te u skladu s odredbama o poreznom oslobođenju drugih programa koji se financiraju iz sredstava Europske zajednice u svezi financijske pomoći Republici Hrvatskoj.

 

Prema odredbama članka 26. stavka 2. točke b) Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) Ugovori o pružanju usluga, nabavi roba ili ustupanju radova koje izvode izvođači registrirani u Republici Hrvatskoj ili vanjski izvođači, koji se financiraju iz sredstava Zajednice, u Republici Hrvatskoj ne podliježu plaćanju poreza na dodanu vrijednost, biljega ili pristojbi za registraciju ili fiskalnih troškova s jednakim učinkom, bilo da takvi troškovi već postoje ili će se tek uvesti.

 

Odredbama članka 32. stavka 4. točke a) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 10/08) propisano je da porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost nisu prihvatljivi izdaci u okviru IPARD programa.

 

Prema odredbama članka 27. stavka 4. Pravilnika o provedbi Mjere 301. „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ unutar IPARD programa (Narodne novine, broj 61/10, 127/10 i 55/11) zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune sukladno odabranoj ponudi i IPARD Ugovoru, a svi priloženi računi moraju biti plaćeni u cijelosti.

 

         U skladu s navedenim, postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost na način propisan odredbama članka 102. stavka 6. Pravilnika provodi se za projekte koji se financiraju iz sredstava programa Zajednice i na koje se mogu primijeniti odredbe o poreznom oslobođenju iz članka 13. točke 4. Dodatka A Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice za projekte koji se financiraju iz potpore Europske zajednice i članka 26. stavka 2. točke b) Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), te odredbe o poreznom oslobođenju drugih programa koji se financiraju iz sredstava Europske zajednice u svezi financijske pomoći Republici Hrvatskoj.

 

Prema tome, odredbama članka 102. stavka 6. Pravilnika propisan je postupak oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, a ne postupak naknadnog povrata poreza na dodanu vrijednost.

 

Napominjemo da odredbama Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) nije propisano da dobra ili usluge koji se financiraju iz sredstava Zajednice u Republici Hrvatskoj ne podliježu plaćanju poreza na dodanu vrijednost.

 

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu