Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/11-01/571
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 21.10.2011
Obračun pdv-a na prodaju osnovnog sredstva vezanog za djelatnost klađenja

Obratili ste nam se upitom u vezi obračuna poreza na dodanu vrijednost na prodaju osnovnog sredstva vezanog za djelatnost klađenja. U upitu navodite da društvo „A“ d.o.o. obavlja djelatnost klađenja (osnovna djelatnost) i charter brodova te da je upisano u sustav poreza na dodanu vrijednost za usluge chartera. Obzirom na navedeno postavljate pitanje je li društvo „A“ d.o.o. obvezno obračunati i platiti porez na dodanu vrijednost na izlazni račun za prodaju osnovnog sredstva vezanog za djelatnost klađenja u 2010. godini.

 

U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.

 

Odredbama članka 11.a stavka 1. točke k) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 47/95 do 94/09, u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 86. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 149/09 i 89/11, u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da je isporuka dobara koja je poduzetnik koristio u okviru svoje poduzetničke djelatnosti isključivo za isporuke iz članka 11. i 11.a Zakona za koje nije bio dopušten odbitak pretporeza pri nabavi, oslobođena plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Međutim ako je poduzetnik za nabavu tih dobara mogao pretporez odbiti u cijelosti ili djelomično takve isporuke podliježu oporezivanju.

 

Prema tome, ako je u konkretnom slučaju društvo „A“ d.o.o. predmetno osnovno sredstvo koristilo isključivo za isporuke iz članka 11.a Zakona za koje nije bio dopušten odbitak pretporeza pri nabavi tada sukladno odredbama članka 11.a stavka 1. točke k) Zakona i članka 86. Pravilnika prilikom prodaje tog sredstva nije obvezano obračunati porez na dodanu vrijednost.

Povratak na prethodnu stranicu