Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/11-01/63
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-3
Zagreb, 14.08.2011
Oporezivanje pdv-om usluga laboratorijskih pretraga

Veza: Vaš dopis KLASA: 121-01/11-01/3, URBROJ: 512M4-0501-11-14 od 10. ožujka 2011.

 

Dopisom pod gore navedenim brojem obratili ste nam se u vezi oporezivanja porezom na dodanu vrijednost usluga laboratorijskih pretraga vezanih uz obavljanje liječničkih pregleda radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja. Kako navodite, Odlukom ministra obrane o obavljanju inicijalnih i redovnih liječničkih pregleda radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja KLASA: 023-03/10-03/1, URBROJ: 512-01-10-464 od 15. prosinca 2010., koju ste priložili, uređen je način obavljanja, cijene, obračunavanje i naplata liječničkih pregleda civilnog i vojnog zrakoplovnog osoblja na zahtjev fizičkih i pravnih osoba radi utvrđivanja njihove zdravstvene sposobnosti u Zavodu „A“ (u daljnjem tekstu: Zavod) koji predmetne preglede obavlja temeljem ovlaštenja Agencije „B“ (u daljnjem tekstu: Agencija) u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i uvjetima kojima mora udovoljavati poduzetnik koji obavlja liječničke preglede zrakoplovnog osoblja (Narodne novine broj 31/10.). Nadalje navodite da je u tijeku zaključivanje ugovora Zavoda sa Kliničkom bolnicom „C“ (u daljnjem tekstu: KB „C“) koja će Zavodu obavljati usluge laboratorijskih pretraga te postavljate pitanje jesu li navedene usluge laboratorijskih pretraga povezanih sa preventivnim zdravstvenim pregledima vojnog i civilnog zrakoplovnog osoblja oporezive porezom na dodanu vrijednost o čemu se očitujemo u nastavku.

Odredbom članka 11. stavak 1. točke b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 47/95. do 94/09., u daljnjem tesktu: Zakon) i članka 63. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 149/09., u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da se porez na dodanu vrijednost ne plaća na usluge bolničke dijagnostike, liječenja i zdravstvene njege i s njima usko povezane usluge te isporuke dobara povezane s liječenjem koje se obavljaju sukladno propisima na području zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama: domovima zdravlja, hitnoj medicinskoj pomoći, poliklinikama, općim i specijalnim bolnicama i klinikama. Ove isporuke dobara i obavljene usluge kao i usluge zdravstvene njege koje obavljaju zdravstvene ustanove za njegu u kući oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost i u slučaju kad ih obavljaju tijela, odnosno pravne osobe s javnim ovlastima ili druge organizacije slične prirode na temelju javnih ovlasti.

Članak 81. stavak 1. i članak 86. stavak 1. Zakona o zračnom prometu (Narodne novine broj 69/09.) propisuje uvjete kojima mora udovoljavati zrakoplovno osoblje za obavljanje određenoga stručnog posla, odnosno mora imati propisanu stručnu spremu, biti stručno osposobljeno te udovoljavati posebnim zdravstvenim i drugim uvjetima. Zdravstvena sposobnost zrakoplovnog osoblja utvrđuje se liječničkim pregledima koje može obavljati poduzetnik koji obavlja zdravstvenu djelatnost i kojeg za to ovlasti Agencija, pod uvjetima i na način utvrđenima propisom donesenim na temelju Zakona o zračnom prometu i u skladu s odgovarajućim EU propisima.

Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i uvjetima kojima mora udovoljavati poduzetnik koji obavlja liječničke preglede zrakoplovnog osoblja propisani su, između ostalog, uvjeti i način obavljanja liječničkih pregleda radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja kao i uvjeti i način stjecanja, produljenja i obnavljanja važenja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti. Člankom 4. stavak 1. navedenog Pravilnika propisano je da zdravstvena sposobnost zrakoplovnog osoblja i članova kabinske posade zrakoplova uključuje udovoljavanje fizičkim i mentalnim zahtjevima, zahtjevima vida i raspoznavanja boja te zahtjevima sluha. Također, članak 7. stavak 1. navedenog Pravilnika propisuje da se zdravstvena sposobnost zrakoplovnog osoblja i članova kabinske posade zrakoplova utvrđuje na temelju liječničkih pregleda kojima se provjerava udovoljavanje navedenim zahtjevima koje obavljaju AMC, odnosno zrakoplovno medicinski centar koji kao pravna ili dio pravne osobe obavlja zdravstvenu djelatnost te udovoljava propisanim uvjetima za obavljanje liječničkih pregleda zrakoplovnog osoblja svih kategorija zdravstvene sposobnosti, a koju za obavljanje tih poslova ovlasti Agencija, i AME, odnosno zrakoplovno-medicinski ispitivač koji obavlja zdravstvenu djelatnost te udovoljava propisanim uvjetima za obavljanje liječničkih pregleda zrakoplovnog osoblja, a koju za obavljanje tih poslova ovlasti Agencija.

Stoga, usluge laboratorijskih pretraga vezanih uz provjeru zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja koje KB „C“ obavi Zavodu oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost temeljem članka 11. stavka 1. točke b) Zakona obzirom da su navedene usluge povezane s liječenjem i obavljaju se temeljem ovlaštenja Agencije i odluke Ministarstva obrane.

 

Povratak na prethodnu stranicu