Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/11-01/290
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 25.07.2011
Obračunavanje pdv-a na usluge smještaja i prehrane

 

Primili smo upit Specijalne bolnice „A“  (u daljnjem tekstu: Bolnica), u vezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost na usluge smještaja i prehrane. Kako se navodi u upitu, Bolnica ima ukupno 967 postelja u četiri objekta „B“, „C“, „D“ i „E“ od kojih je 488 ugovoreno sa zavodom (u daljnjem tekstu:zavod). U slučaju ambulantnog liječenja nepokretnih i polupokretnih pacijenata isti se smještaju u objekt „E“ u kojemu se obavlja i turističko-ugostiteljska djelatnost te je postavljeno pitanje smatra li se ukupnim smještajnim kapacitetom bolnice i smještaj pacijenata u navedenim kapacitetima Bolnice, na koje odgovaramo u nastavku.

Odredbom članka 11. stavak 1. točke b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj i članka 63. stavak 1. Pravilnika propisano je da se porez na dodanu vrijednost ne plaća na usluge bolničke dijagnostike, liječenja i zdravstvene njege i s njima usko povezane usluge te isporuke dobara povezane s liječenjem koje se obavljaju sukladno propisima na području zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama: domovima zdravlja, hitnoj medicinskoj pomoći, poliklinikama, općim i specijalnim bolnicama i klinikama. Ove isporuke dobara i obavljene usluge kao i usluge zdravstvene njege koje obavljaju zdravstvene ustanove za njegu u kući oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost i u slučaju kad ih obavljaju tijela, odnosno pravne osobe s javnim ovlastima ili druge organizacije slične prirode na temelju javnih ovlasti.

Stoga, ako se radi o smještaju vezanom uz liječenje kao što je primjerice postoperativna njega pacijenata u zdravstvenoj ustanovi radi se o usluzi koja je oslobođena plaćanja poreza na dodanu vrijednost temeljem članka 11. stavak 1. točka b) Zakona, bez obzira plaća li uslugu pacijent ili netko drugi (na primjer: osiguravajuće društvo, zavod) budući da činjenica je li pacijent osiguranik zdravstvenog osiguranja ne utječe na obvezu obračunavanja poreza na dodanu vrijednost o čemu se Središnji ured Porezne uprave već očitovao u točki 1. mišljenja KLASA: 410-19/10-01/253, URBROJ: 513-07-21-01/10-2 od 30. prosinca 2010., kojeg dajemo u prilogu. Također, isto se primjenjuje i u slučaju kada liječenje, odnosno rehabilitaciju i smještaj plaćaju za svoje članove različite udruge. Kapacitetima koji su ugovoreni sa zavodom za potrebe poreznog oslobođenja iz članka 11. stavak 1. točka b) Zakona smatraju se ukupni smještajni kapaciteti bolnice što je također navedeno u točki 1. navedenoga mišljenja.

Napominjemo da ako se radi o turističkom smještaju radi se o usluzi smještaja na koju se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 10% sukladno odredbi članka 10.a stavak 2 točka a) Zakona, što je također navedeno u istome mišljenju Središnjeg ureda Porezne uprave.

Molimo da o navedenome obavijestite podnositelja upita.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu