Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/11-01/472
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 04.04.2011
Poslovi izobrazbe

Gospodin „A“, u radnom je odnosu u Ministarstvu „B“, te je tijekom 2010. ostvario primitke od drugog dohotka temeljem ugovora o autorskom djelu za izvođenje programa izobrazbe u sustavu javne nabave. Obzirom da je u upitu navedeno da je gospodin „A“ od Porezne uprave, primio poziv za upis u sustav poreza na dodanu vrijednost, upućena nam je zamolba za mišljenje jesu li ti poslovi izobrazbe oslobođeni od plaćanja poreza na dodanu vrijednost temeljem odredbi članka 11. stavak 1. točke i) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 47/95. do 94/09., u daljnjem tekstu: Zakon).

U vezi s navedenim odgovaramo u nastavku.

Prema odredbi članka 2. stavka 1. točke 1.a) Zakona porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba, novoizgrađenih građevina, opreme i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti. Odredbom stavka 3. istoga članka Zakona propisano je da se poduzetnikom smatra pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda.

Sukladno članku 6. stavak 1. Zakona porezni obveznik je poduzetnik koji isporučuje dobra ili obavlja usluge iz članka 2. stavka 1. točke 1. Zakona, osim poduzetnika iz članka 22. stavka 1. Zakona.

Člankom 22. stavkom 1. Zakona i člankom 34. stavkom 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 149/09., u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da je poduzetnik, osim poduzetnika iz članka 6. stavka 1. točke 3. Zakona, čija godišnja vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga iz članka 2. stavka 1. točke 1. Zakona, nakon odbitka vrijednosti isporuka koje su prema članku 11. i 11.a Zakona oslobođene poreza, u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 85.000,00 kuna, oslobođen plaćanja poreza na dodanu vrijednost na isporuke dobara i usluga, nema pravo na iskazivanje poreza na izdanim računima i nema pravo na odbitak pretporeza koji mu zaračunavaju ostali poduzetnici.

Sukladno odredbi članka 11. stavka 1. točke i) Zakona plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođeno je obrazovanje djece i mladeži, usluge i isporuke dobara predškolskih, osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova te ustanova učeničkog i studentskog standarda, stručno obrazovanje ili prekvalifikacija odraslih, uključujući s time povezane isporuke dobara i obavljanje usluga što ih nude tijela s javnim ovlastima kojima je to cilj ili druge organizacije za koje se prema posebnim propisima Republike Hrvatske smatra da imaju slične ciljeve.

Prema odredbama članka 71. stavka 2. Pravilnika propisano je da su navedene usluge i isporuke dobara oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost pod uvjetom da se obavljaju prema programima verificiranim od strane Ministarstva „C“.

Stoga, oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost iz članka 11. stavka 1. točke i) Zakona može se primijeniti pod uvjetom da se usluge izobrazbe obavljaju prema programima verificiranim od strane Ministarstva“C“. Obzirom da se autorski honorari smatraju prihodima od samostalne djelatnosti, gospodin „A“ obvezan je upisati se u sustav obveznika poreza na dodanu vrijednost obzirom da je, kako se navodi u upitu, u prethodnoj godini ostvario primitke po osnovi navedenih honorara veće od 85.000,00 kuna.

Molimo da o navedenome obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu