Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/11-01/77
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-3
Zagreb, 09.05.2011
Oporezivanje pdv-om usluga povezanih sa socijalnom skrbi

 

Trgovačko društvo „A“ d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), dostavilo nam je upit u vezi oporezivanja porezom na dodanu vrijednost usluga povezanih sa socijalnom skrbi. Kako se navodi u upitu, Društvo obavlja uslugu skrbi izvan vlastite obitelji sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 73/97. do 79/07., 123/10. - Odluka USRH br. U-I-41700/2004 od 29.XI.2010.), odnosno uslugu stalnog smještaja starijih i nemoćnih osoba.

U vezi s navedenim odgovaramo u nastavku.

Prema odredbama članka 2. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 47/95. do 94/09., u daljnjem tekstu: Zakon) porez na dodanu vrijednost plaća se na  isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom djelatnosti.

Poduzetnik, a time i porezni obveznik je, prema odredbama članka 2. stavka 3. i članka 6. stavka 1. točke 1. Zakona, a u vezi s odredbom članka 22. stavka 1. Zakona, svaka pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda ako je od obavljenih isporuka dobara i usluga iz članka 2. stavka 1. točke 1. Zakona, nakon odbitka vrijednosti isporuka koje su prema članku 11. i 11.a Zakona oslobođene poreza, u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarila vrijednost isporuka veću od 85.000,00 kuna.

Odredbama članka 11. stavka 1. točke g) Zakona propisano je da su plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene usluge i isporuke dobara povezane sa socijalnom skrbi, uključujući one što ih obavljaju i isporučuju domovi za starije i nemoćne osobe, ustanove, tijela s javnim ovlastima ili druge organizacije koje se prema propisima Republike Hrvatske smatraju organizacijama socijalnog karaktera.

Odredbom članka 69. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 149/09.) propisano je da se navedenim uslugama i isporukama dobara smatraju sve one usluge i isporuke dobara koje se mogu obavljati prema posebnim propisima iz područja socijalne skrbi kojima se korisnicima socijalne skrbi osigurava stanovanje, briga o zdravlju, odgoj i obrazovanje, psihosocijalna rehabilitacija, njega i druge slične potrebe.

Sukladno odredbi članka 11. stavak 2. Zakona oslobođenja propisana u članku 11. stavku 1. Zakona navedene ustanove, pravne osobe s javnim ovlastima ili druge organizacije ostvaruju pod uvjetom da djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima.

Stoga, obavljene usluge i isporuke dobara u vezi sa socijalnom skrbi oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost ako ih obavljaju ustanove, tijela odnosno pravne osobe s javnim ovlastima ili druge organizacije slične prirode na temelju javnih ovlasti koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, sukladno propisima na području socijalne skrbi. Navedeno oslobođenje iz članka 11. stavka 1. točke g) Zakona ne odnosi se na trgovačka društva na koja nisu prenijete javne ovlasti prema posebnim propisima za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi, obzirom da su oslobođene usluge u vezi sa socijalnom skrbi koje su od javnog interesa.

Sukladno odredbama članka 96. Zakona o socijalnoj skrbi dom socijalne skrbi iz članka 93. istoga Zakona može osnovati jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerska zajednica, trgovačko društvo, udruga i druga domaća i pravna ili fizička osoba, pod uvjetima i na način propisan Zakonom o ustanovama (Narodne novine broj 76/93. do 35/08.) i Zakonom o socijalnoj skrbi.

Prema Zakonu o ustanovama proizlazi da se ustanove pa time i ustanove socijalne skrbi osnivaju radi trajnog obavljanja djelatnosti koja je zakonom određena kao javna služba i za potrebe Zakona o porezu na dodanu vrijednost s njima su izjednačena tijela i druge organizacije na koje su prenijete javne ovlasti za obavljanje takvih usluga. S druge strane, trgovačko društvo se prema odredbi članka 2. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93. do 137/09.) može osnovati za obavljanje gospodarske ili bilo koje druge djelatnosti, te je prema odredbama toga Zakona trgovačko društvo osnovano za samostalno i trajno obavljanje djelatnosti radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu. Stoga je razlika u navedenim organizacijskim oblicima što se ustanove osnivaju zbog obavljanja javne službe, a trgovačka društva radi trajnog obavljanja gospodarske ili druge djelatnosti zbog stjecanja dobiti.

Stoga, trgovačko društvo za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi obvezno je upisati se u sustav obveznika poreza na dodanu vrijednost ako je vrijednost oporezivih isporuka u prethodnoj godini bila veća od 85.000,00 kuna sukladno odredbama članka 22. stavka 1. Zakona i pri ispostavljanju računa za obavljene usluge obvezno je obračunati porez na dodanu vrijednost.

Molimo da o navedenome obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu