Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/11-01/46
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 24.03.2011
Zadruge koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi - oslobođenje od pdv-a

 

Dopisom pod gore navedenim brojem obratili ste nam se u vezi davanja mišljenja jesu li zadruge koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, odnosno usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost, o čemu se očitujemo u nastavku.

Sukladno odredbama članka 11. stavka 1. točke g) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 47/95. do 94/09., u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 69. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 149/09.) plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su usluge i isporuke dobara povezane sa socijalnom skrbi, uključujući one što ih obavljaju i isporučuju domovi za starije i nemoćne osobe. Plaćanja poreza oslobođene su ove isporuke i kad ih obavljaju obiteljski domovi, ustanove, tijela s javnim ovlastima ili druge organizacije sukladno posebnim propisima na području socijalne skrbi. Uslugama i isporukama dobara smatraju se one usluge i isporuke dobara koje se mogu obavljati prema posebnim propisima na području socijalne skrbi kojima se korisnicima socijalne skrbi osigurava stanovanje, prehrana, briga o zdravlju, odgoj i obrazovanje, psihosocijalna rehabilitacija, njega i druge slične potrebe.

Prema Zakonu o ustanovama (Narodne novine broj 76/93. do 35/08.) proizlazi da se ustanove pa time i ustanove socijalne skrbi osnivaju radi trajnog obavljanja djelatnosti koja je zakonom određena kao javna služba i za potrebe Zakona o porezu na dodanu vrijednost s njima su izjednačena tijela i druge organizacije na koje su prenijete javne ovlasti za obavljanje takvih usluga. S druge strane, zadruga je prema odredbi članka 1. stavka 1. Zakona o zadrugama (Narodne novine broj 36/95. do 12/02.)  dobrovoljno udruženje zadrugara u kojem svaki član sudjeluje neposredno i koje zajedničkim poslovanjem po načelu uzajamne pomoći unapređuje i zaštićuje svoj gospodarski i drugi profesionalni interes, u cilju ostvarenja svoje osobne i zajedničke dobiti ili drugih interesa zadrugara u skladu sa zakonom i pravilima zadruge. Stoga je razlika u navedenim organizacijskim oblicima što se ustanove osnivaju zbog obavljanja javne službe, a zadruge radi udruživanja zadrugara, odnosno fizičkih i pravnih osoba koje putem zadruge prodaju svoje proizvode, odnosno usluge, nabavljaju proizvode ili koriste usluge potrebne za obavljanje svoje djelatnosti ili na drugi način neposredno sudjeluju u ostvarivanju ciljeva radi kojih je zadruga osnovana, što je propisano u članku 1. stavak 2. Zakona o zadrugama.

Sukladno odredbi članka 2. stavka 3. Zakona i odredbi članka 6. stavka 1. točke 1. Zakona, u vezi s odredbom članka 22. stavka 1. Zakona, poduzetnik, a time i porezni obveznik je pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda, ako je godišnja vrijednost njegovih isporuka dobara i obavljenih usluga, nakon odbitka vrijednosti isporuka koje su prema članku 11. i 11.a Zakona oslobođene poreza, u prethodnoj kalendarskoj godini bila veća od 85.000,00 kuna.

Stoga, zadruga osnovana za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi koja je u prethodnoj godini ostvarila vrijednost isporuka veću od 85.000,00 kuna obvezna je upisati se u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, obzirom da se sukladno naprijed navedenom ne može primijeniti porezno oslobođenje iz članka 11. stavak 1. točka g) Zakona.

Molimo da o navedenome obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu