Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/10-01/172
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-4
Zagreb, 24.03.2011
Oporezivanje kamata kod faktoringa

       

        Društvo „A“ d.o.o., obratio nam se upitom u vezi oporezivanja kamata kod faktoringa. Navedeno društvo smatra da ne daje kredit niti zajam sukladno odredbama članka 78. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 149/09, u daljnjem tekstu: Pravilnik) obzirom da se u ugovoru o faktoringu radi o ustupu potraživanja i ne spominje se kreditiranje, a kamata se obračunava za razdoblje financiranja. Prema navodima u upitu, kod faktoringa klijent ustupa društvu „A“ d.o.o. financijsko potraživanje od treće strane uz ovjeru i suglasnost iste koja tim aktom postaje dužnik društva koje klijentu isplaćuje ugovorenu protuvrijednost ustupljenog potraživanja umanjenu za ugovorenu kamatu za razdoblje financiranja i naknadu. Nadalje, društvo „A“ d.o.o. se naplaćuje od dužnika po dospijeću preuzetih potraživanja, a kod klijenta nastaje bilančna promjena temeljem koje potraživanje od kupca postaje potraživanje od faktora. Obzirom da faktoring kuće različito tumače Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 47/95 do 94/09, u daljnjem tekstu: Zakon) postavljeno je pitanje da li su kamate na razdoblje financiranja putem faktoringa oporezive porezom na dodanu vrijednost.

 

         U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.

 

Odredbama članka 11.a stavka 1. točke b) Zakona i članka 78. stavka 1. Pravilnika propisano je da je plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođeno odobravanje i ugovaranje kredita. Kreditima se smatraju i zajmovi, uključujući potrošačke kredite i zajmove, hipotekarne kredite i zajmove, zajmove osigurane pokretnom imovinom ili zalogom, zajmove dane kao element financiranja u vezi s isporukama dobara ili usluga pod uvjetom da element financiranja nije sastavni dio naknade. Oslobođenje se odnosi na upravljanje kreditom odnosno usluge u vezi s kreditom kao što su usluge vođenja kredita, vođenja evidencije, dogovaranje i praćenje otplate kredita ako to radi osoba koja odobrava kredit.

 

         Prema odredbama članka 11.a stavka 1. točke d) Zakona i članka 79. stavka 1. i 2. Pravilnika, porez na dodanu vrijednost ne plaća se na transakcije, uključujući posredovanje, u vezi sa štednim i tekućim računima, plaćanjima, transferima, dugovima, čekovima i drugim prenosivim vrijednosnim papirima, osim naplate duga. Isporukom u smislu Zakona ne smatra se ako poduzetnik ustupi ili prenese potraživanje nastalo iz isporuka dobara i usluga drugom poduzetniku radi naplate. Međutim naknada za uslugu naplate potraživanja, provizija, diskont i ostali troškovi koje zaračunava porezni obveznik preuzimatelj duga (factor) podliježu plaćanju poreza na dodanu vrijednost.

         U skladu s navedenim, obzirom da kamata predstavlja naknadu za uslugu financiranja u smislu članka 11.a stavka 1. točke b) Zakona oslobođena je plaćanja poreza na dodanu vrijednost bez obzira radi li se o uslugama davanja kredita odnosno zajma ili ostalim uslugama financiranja za koje se naplaćuje kamata. Prema tome, društvo „A“ d.o.o. nije obvezno obračunavati porez na dodanu vrijednost na ugovorenu kamatu za razdoblje financiranja koju obračunava klijentu na dani predujam u okviru ustupa potraživanje odnosno faktoringa.

          Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu