Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/10-01/653
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 29.06.2010
Ulazak u sustav pdv-a osnovne škole "A"

 

Osnovna škola „A“, obratila se upitom u vezi ulaska u sustav poreza na dodanu vrijednost. Naime, navedena škola i dječji vrtić koji su bili jedna ustanova i povezani su hodnikom od rujna 2008. godine imaju zajedničku kuhinju. Prema navodima u upitu adaptaciju stare školske kuhinje koja je u vlasništvu škole iako je namijenjena objema institucijama i u njoj rade djelatnici škole i vrtića investirali su grad „B“ koji je osnivač vrtića i Istarska županija koja je osnivač škole. Nadalje, u upitu je navedeno da se sve namirnice i potreban materijal za održavanje kuhinje nabavljaju preko škole koja temeljem ugovora sklopljenog s dječjim vrtiće ispostavlja vrtiću mjesečne račune koji su u prošloj godini prešli iznos od 85.000,00 kuna. Prema navodima u upitu Osnovna škola „A“ je već dvadeset godina u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa te Agencijom „C“ organizator Škole stvaralaštva za darovite učenike „D“ koju je verificiralo nadležno ministarstvo i u Programu je natjecanja i smotri Agencije „C“ s odvojenim žiro-računom. Navedenu školu stvaralaštva financiraju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Agencija „C“, županije, gradovi, općine i sponzori. Za odabrane učenike škola naplaćuje fiksni iznos odnosno kotizaciju iz kojeg podmiruje troškove sedmodnevnog smještaja i hrane te materijala potrebnog za rad kreativnih radionica. Prema navodima u upitu radi se o iznosu većem od 85.000,00 kuna, a gotovo 90% iznosa odnosno kotizacije odnosi se na podmirivanje hotelskih usluga. Postavljeno je pitanje mora li Osnovna škola „A“ ući u sustava poreza na dodanu vrijednost.

 

         U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

Odredbama članka 11. stavak 1. točka i) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 94/09 – u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno članka 71. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 149/09 – u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da su plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene usluge predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokoškolskog obrazovanja, stručnog obrazovanja ili prekvalifikacije odraslih te učeničkog i studentskog standarda, uključujući s njima povezane isporuke dobara i usluga što ih obavljaju ustanove, tijela s javnim ovlastima kojima je to cilj ili druge organizacije u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti obrazovanja.

 

Prema odredbama članka 71. stavak 2. Pravilnika, usluge i isporuke dobara iz stavka 1. istoga članka oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost pod uvjetom da se obavljaju prema programima verificiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

 

Odredbama članka 88. Pravilnika propisno je da ako poduzetnik koji obavlja oslobođene isporuke dobara i usluga iz članka 11. i 11.a Zakona, obavlja i oporezive isporuke dobara i usluga te isporuke podliježu oporezivanju u smislu članka 2. stavka 1. Zakona kojim je propisano da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

 

         Prema odredbama članka 1. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08 i 86/09) djelatnost osnovnog obrazovanja u osnovnoj školi obuhvaća opće obrazovanje te druge oblike obrazovanja djece i mladih.

 

U skladu s navedenim, kako prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi obavljanje usluga pripreme te isporuka toplog obroka dječjim vrtićima nisu uključeni u djelatnost osnovnoškolskog obrazovanja u konkretnom slučaju obavljanje navedenih usluga odnosno isporuka dobara u vezi toplih obroka ne mogu se smatrati isporukama dobara koje su usko vezane uz usluge osnovnoškolskog obrazovanja i koje su oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost u smislu članka 11. stavak 1. točka i) Zakona odnosno članka 71. stavak 1. Pravilnika. Stoga je Osnovna škola „A“ obvezna upisati se u sustav obveznika poreza na dodanu vrijednost ako je vrijednost takvih isporuka u prethodnoj godini bila veća od 85.000,00 kuna.

 

Što se tiče Škole stvaralaštva za darovite učenike „D“ u ovom slučaju porezno oslobođenje iz članka 11. stavak 1. točka i) Zakona odnosno članka 71. stavak 1. Pravilnika može se primijeniti na usluge obrazovanja učenika ako je program navedene škole stvaralaštva verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, što je propisano odredbama članka 71. stavak 2. Pravilnika. Ako Osnovna škola „A“ naplaćuje kotizacije za sudjelovanje u Školi stvaralaštva za darovite učenike čiji program rada je verificiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, u tom slučaju radi se o oslobođenoj usluzi iz članka 11. stavak 1. točka i) Zakona, međutim napominjemo, ako naplata kotizacija predstavlja način prevaljivanja troškova odnosno prefakturiranje hotelskih usluga na učenike u tom slučaju kotizacija je zapravo nadoknada učinjenih izdataka škole koja je sastavni dio ukupne naknade koja čini osnovicu na koju se obračunava i plaća porez na dodanu vrijednost u smislu članka 2. stavak 1. Zakona.

 

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu